חיפוש באתר

אודות

מכרז להפעלת בית קפה

 

מכרז להפעלת בית קפה 

 

הנדון:                 בקשה להפעלת בית קפה

 

מכרז:                  מכרז מספר __16/2016__

 

בעל המכרז:        מרכז_קהילתי קריית ביאליק__-.

 

תאריך:                                   

 

איש קשר למכרז

אשת הקשר:  אלי ברגה

טל: 0525989115

דוא"ל :  elib@qb.matnasim.co.il

                                   

בלעדיות למרכז_קהילתי קריית ביאליק

במסמך זה ובתוכנו כולו או חלקו, או מקצתו לא יעשה שימוש לכל מטרה שהיא למעט לצורכי מענה למכרז.

מסמך זה הינו רכושה הבלעדי של מרכז קהילתי קריית ביאליק_ (המרכז) .

מסמכי המכרז ניתנים למציע לצורך קבלת מידע על מכרז. אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא את המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה למכרז.


א.         כללי:

1.      הפניה:

1.1       מרכז קהילתי קריית ביאליק להלן – (המרכז) הוא עמותה

1.2       המרכז פונה בזאת בבקשה לקבל הצעות להפעלת בית קפה חלבי .

את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט בחוברת המכרז; ובלווית הצהרה החתומה על ידי המציע, לפי הנוסח המופיע בנספח א' לחוברת המכרז.

2.      רכישת חוברת המכרז:

2.1       המכרז על צרופותיו יימסר למציעים תמורת תשלום דמי השתתפות של  1000   ש"ח (כולל מע"מ). סכום זה ישולם במזומן  או בשיק בנקאי בלבד במשרדי המרכז, ברחוב דפנה 56,  במשרד של לשכת מנכ"ל _בתיאום מראש במס' הטלפון_04-9128334  החל מיום  רביעי 05.10.16; ובשום מקרה הסכום האמור לא יוחזר לרוכש, אפילו אם המכרז יבוטל.

עותק ממסמכי המכרז יוצג במשרדי המרכז ובאתר המרכז_www.mqb.org.il_ לעיון בלבד.

הסבר נוסף והכוונה ניתן לקבל מ_אלי ברגה_, שפרטיה/יו מצויים בראש חוברת המכרז.

2.2       רק מציע שרכש את דמי ההשתתפות במכרז תמורתה יורשה להגיש הצעה למכרז; והמציע נדרש  לצרף להצעתו את הקבלה שקיבל בעת רכישת חוברת המכרז.

3.      כל חלקי המכרז הם יחידה אחת שלמה ומחייבת, והם יפורשו באופן משלים - החלק האחד את רעהו - והמונע סתירות כלשהן.

4.      מועד ההתקשרות: ההתקשרות מיועדת להיכנס לתוקף עד31.12.16  יום לאחר קבלת החלטה על ידי המרכז בדבר הזוכה במכרז; ואולם המרכז שומרת לעצמה הזכות להקדים את המועד האמור או לדחותו לתקופה של עד __3_  חודשים.

5.      סיכוני אי-בהירות:

5.1       הפירוט המצוי במכרז אינו גורע מחובת המציע לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל הבירורים הדרושים לו לשם הכנת והגשת הצעתו. הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע, כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך על מצגי המרכז בענין זה. ממילא, לא תישמע מצד מציע כל טענה בדבר טעות או אי-ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז, או המופיע בו, או שאינו מופיע בו.

5.2       בהגשת הצעתו המציע מביע הסכמתו לכך, כי הסיכון של אי-בהירות במסמכי המכרז ו/או בהצעה יוטל עליו; והמחיר שהמציע נקב בהצעתו משקף גם את הסיכון האמור.

6.      המציעים מתבקשים לקרוא בעיון את מסמכי המכרז, ולהגיש הצעותיהם בהתאם לכתוב בו. את דרישות המרכז במכרז זה יש למלא כלשונן, וכל סטיה, שינוי או חוסר (להלן יחדיו - סטיה) עשויים להביא לפסילת ההצעה. לענין זה יובהר:

6.1       המרכז אינו רשאי לאשר הצעה שיש בה משום סטיה מהותית מתנאי המכרז.

6.2       המרכז אינו מחויב להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז; וממילא גם סטיות לא מהותיות עשויות להביא לפסילת ההצעה - על פי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז.

6.3       החליט המרכז שלא לפסול הצעה על הסף בשל סטיה לא מהותית - ירשה היא למציע לתקן את סטייתו תוך פרק זמן שתקבע. לא תוקנה הסטיה תוך פרק הזמן האמור - תחשב היא לסטיה מהותית, ותביא לפסילת ההצעה.

ב (1)    השירות הנרכש:

7.          המרכז מבקש להזמין קבלת הצעות להפעלת בית קפה במרכז ( חלבית בלבד  )

 

8.      מטרת המכרז הנה לאפשר לזכיין להפעיל בית קפה לשירות הקהל הרחב ולמבקרי המתנס, תוך שמירה על איכות מרבית במתן השירות ומתן מענה מהיר ויעיל לכל צרכיו בתחום זה. 


ב (2)     ערבות בנקאית לקיום המכרז

9.      על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 20,000  ₪ לטובת המרכז להבטחת קיום המכרז בתוקף עד ליום 5.2.17 (90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות). הערבות תיועד להבטחה של קיומם של תנאי המכרז ושל תנאי הצעת המציע. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק. על הערבות להיות בנוסח המופיע בנספח ז' לחוברת המכרז. הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית כאמור תפסל על הסף.                

 

ב (3)ערבות בנקאית לביצוע ההתחייבויות על פי הסכם ההתקשרות:

9א. המציע שיזכה במכרז יהיה חייב להמציאלמרכז ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות המצורף לתנאי המכרז, בגובה 5% מהמחיר שהוצע על ידו, אשר תהא בתוקף עד לתום שנתיים ממועד חתימת המרכז על ההסכם. הערבות תהא בנוסח המצורף להסכם האמור. הערבות הבנקאית לקיום ההסכם תומצא למרכז סמוך לאחר חתימת ההסכם על ידי המרכז.

ג.         הצהרות המציע, תנאי סף, מסמכים ואישורים:

10.       הצהרות המציע: בהגשת הצעתו למכרז המציע מצהיר בפני המרכז הצהרות אלה זאת מבלי לגרוע מהצהרות נוספות שלו במקומות אחרים בחוברת המכרז):

10.1       כי ידועים לו פרטי השירות שאותו הוא יחוייב לספק למרכז, אם יזכה במכרז.

10.2       כי הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל  דין לניהול פעילותו העסקית;

10.2.1      רישיון עסק לפי קבוצה 4 (מזון) לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה-1995 ותקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון) תשל"ב-1972.        


10.2.2      רישיון כיבוי אש ורישיון משרד הבריאות להפעלת הבית קפה .      


10.2.3      תעודת כשרות תקפה על שמו ועל שם הבית קפה מהרבנות הראשית או הרבנות המקומית. 

10.3       כי  לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי  המכרז.

10.4       כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי  המכרז וההסכם הנלווה לו; וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורות.

10.5       כי הוא קיבל את מלוא המידע הרלבנטי לצורך הגשת הצעתו וההתקשרות בהסכם, כי בדק מידע זה באופן ישיר, וכי על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, הוא רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם יזכה), ובעבור כל חלוקת סיכון בין המרכז לבינו, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.

10.6       כי אין הוא מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות מותנית), המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שיכרת עימו (אם יזכה), או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

10.7       כי הוא מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'), ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).

10.8       כי לא מתנהל נגדו, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך שתכליתו פירוק החברה, מחיקתה, כינוס נכסיה, הקפאת הליכיה וכיוצ"ב; וכי ולא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בסכומים, אשר עשויים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המרכז על פי המכרז (אם יזכה בו).

היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל - המציע מתחייב להודיע על כך למרכז לאלתר.

על המציע לצרף להצעתו תצהיר של מנכ"ל החברה, המעיד על התקיימות דרישות סעיף זה; זאת לפי הנוסח המופיע בנספח ב' לחוברת המכרז.

11.מבלי לגרוע מתנאים אחרים המפורטים בחוברת המכרז, הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף הבאות, ולהם בלבד:

11.1       על המציע להיות תאגיד המאוגד כדין.

11.2       על המציע להיות בעל ניסיון קודם ניסיון קודם ומוכח של 5 שנים לפחות בעבר בניהול ו/או בהפעלה של מזנונים ו/או שירותי הסעדה ו/או קייטרינג ו/או ניהול והפעלה של עסקי מזון דומים לנשוא המכרז דנן. על המציע לצרף מסמך המפרט את ניסיונו או לחילופין אישורים והמלצות המעידים על ניסיונו זה במעטפת המכרז, במועד הגשת ההצעה מטעמו.                  

12.מבלי לגרוע מדרישות אחרות המפורטות בחוברת המכרז, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים. הצעה שלא יצורפו לה המסמכים המפורטים - לא תתקבל. ואלה המסמכים:

12.1              הצהרת המציע, בנוסח המופיע בנספח א' לחוברת המכרז;

12.2              תצהיר מנכ"ל המציע, בנוסח המופיע בנספח ב' לחוברת המכרז;

12.3              תצהיר מנכ"ל המציע, בנוסח המופיע בנספח ג' לחוברת המכרז;        

12.4              תעודת התאגדות מאומתת של המציע;

12.5              אישור בר תוקף על שם המציע מאת פקיד השומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ז-1976;

12.6              תעודת עוסק מורשה על שם המציע;   

12.7              קבלה של רכישת הזכות להשתתף במכרז;

12.8              הצעת מחיר על גבי נספח ד' לחוברת המכרז;

12.9              הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז כנספח ה', כדלקמן: המציע ישלים ב- 2 עותקים של ההסכם, את שם המציע וכתובתו (במבוא  להסכם), ויחתום על גבי כל עמוד מההסכם בראשי תיבות, וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד לכך, ויצרף את עותקי ההסכם, כשהם חתומים במקור, להצעתו.

12.10            הצהרה של רו"ח המציע מהו ההיקף הכספי השנתי של המציע בשלוש השנים האחרונות בהתאם לנספח הרצ"ב לחוברת המכרז כנספח ו'.

12.11            ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 20,000 ₪ לטובת המרכז להבטחת קיום המכרז בתוקף עד ליום 5.2.17 (90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות). הערבות תיועד להבטחה של קיומם של תנאי המכרז ושל תנאי הצעת המציע. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבלנה ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק. על הערבות להיות בנוסח המופיע בנספח ז' לחוברת המכרז. הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית כאמור תפסל על הסף.                    

12.11.1               המרכז יהיה רשאי לחלט את הערבות הבנקאית בתנאים הבאים:                    

 
(1)       המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

        (2)        המציע מסר למרכז מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;        


          (3)      המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון                  להגשת ההצעות במכרז.

 

      (4)      אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המרכז עם הזוכה במכרז.

 

12.11.2               ולענין זה, מוסכם בזה, כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית מהווה פיצוי מוסכם מראש, שנקבע ביחס סביר לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם למרכז כתוצאה מסתברת של ההפרה.

12.11.3                אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המרכז להוכיח,  כי ניזוקה בסכום הגבוה מסכום הערבות.         

12.11.4               המרכז תחזיר את הערבות הבנקאית למציע אשר הצעתו לא התקבלה.

12.11.5               הערבות הבנקאית לפי סעיף זה תוחזר לזוכה במכרז, לאחר המצאת הערבות הבנקאית לקיום חוזה ההתקשרות, כמפורט להלן.

12.12     המלצות מלפחות שני ארגונים ציבוריים ו/או ממשלתיים ו/או עסקיים, אשר קיבלו שירותים דומים מהמציע  על גבי נספח ח' המצורף לחוברת המכרז.     

12.13     תעודת כשרות בת תוקף מטעם הרבנות בישראל.

12.14     הודעה בדבר זהות איש הקשר מטעמו של המציע לצורך המכרז, אשר תוגש על גבי נספח ט' המצורף לחוברת המכרז. על ההודעה לציין:            

שם:   ______________________________

      תפקיד: ______________________________

      מספרי טלפון נייד: ______________________________

      מס' טל' משרד: ______________________________

      מספר פקס' וכתובת: ______________________________

דוא"ל:  ______________________________

 

ד.         על הליך המכרז:

ד(1)      הליך המכרז עד לשלב הגשת ההצעות:

13. ברורים ושאלות:

13.1        כל מציע שרכש את חוברת המכרז יהיה רשאי לפנות, בכתב (לרבות בדוא"ל, לכתובת הרשומה בכותרת המכרז), בבקשות להבהרה או בשאלות בכל ענין הקשור למכרז. את השאלות יש להפנות ל אלי ברגה, שפרטיו/ה מצויים בראש חוברת המכרז. המועד האחרון להגשת השאלות הוא  20.10.16. שעה 12:00__. מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, והוא יישלח לכל מי שירכוש את מסמכי המכרז.

13.2        מציע שסבור שמצא סתירה, שגיאה, אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של המכרז או סעיף מסעיפיו - מתבקש להודיע על כך למרכז, בכתב, ללא דיחוי.

13.3        למען הסר ספק, לא יהיה תוקף לבירורים בעל-פה.

    

15.1     הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד, לא כולל מע"מ (שיתווסף לתשלום כשיעורו ביום ביצוע התשלום). הגיש מציע את הצעתו במטבע זר - תהא למרכז הברירה:

15.1.1       לפסול את הצעתו על הסף, ולמציע לא תהא כל טענה בגין החלטה כאמור; או –

15.1.2       לקבל את הצעתו, כאשר היא תחשב כאילו היא הוגשה לפי השער היציג הידוע במועד פתיחת מעטפות המכרז.

15.2     המחיר שיוצע על ידי המציע יהווה מיצוי של כלל דרישותיו מן המרכז בגין מילוי התחייבויותיו על פי המכרז והחוזה (אם יזכה במכרז); ובכלל זה, הצעת המחיר תכסה –

15.2.1           את כל הוצאות המציע, לרבות הצבת העובדים, אספקת ציוד, וביטוחם, העסקת העובדים, רכישה ואחסנת נייר, הפעלת ציוד וכל הוצאה אחרת הנדרשת לצורך התפעול המלא והתקין של הבית קפה. לא תשולם כל תוספת בגין עבודה בשעות לילה או מוצאי שבתות וחגים ו/או מכל סיבה אחרת.        

15.2.2           את כל ההיטלים, המסים ותשלומי החובה, למעט מס ערך מוסף.

15.2.3           את כל חלוקות הסיכון המפורטות במכרז.

15.3       המרכז שומר לעצמו את הרשות, אך לא חייב, לתקן טעות חשבון אריתמטית שבהצעה.

16        תוקף ההצעה:

16.1       ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של 90_ יום מן המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

16.2       המרכז אינה מתחייב לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן.

16.3       במקרה של פניית המרכז למציעים בבקשה להארכת תוקף ההצעות לתקופה נוספת, יהיה כל מציע רשאי, לפי בחירתו, להחליט האם להאריך את תוקף הצעתו; אם לאו; כאשר:

16.3.1         הוארך תוקף ההצעה - יהיה הדבר בתנאי המכרז.

16.3.2         מציע שסרב להאריך תוקף הצעתו, או לא הודיע למרכז על הארכתה כמבוקש - לא ישתתף בהמשך תהליך הבחירה של ההצעות.

17        מסירת ההצעות:

17.1       את ההצעות יש להכניס בתיבת המכרזים שבמשרדי המרכז שברחוב דפנה 56 _. ההצעות יוגשו לא יאוחר מיום רביעי_ תאריך 30.11.16_ עד השעה 12:00. הצעה שלא תהא במועד ובשעה האמורה בתיבת המכרזים לא תידון.

17.2       המרכז יהא רשאי לפי שיקול דעתו, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות; ואם יחליט לעשות זאת - יודיע הוא על כך לכל רוכשי חוברת המכרז, מיד עם קבלת החלטה בנושא. בהודעתו זו יציין המרכז את התאריך המעודכן לתוקף הערבות הבנקאית.


ד(2)     הליך המכרז ובחירת הזוכה
:

18        המרכז יהיה רשאי להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לו ביותר, במטרה  להבטיח לעצמו את מירב היתרונות מבין המציעים אשר עמדו בתנאים המוקדמים; וזאת על פי אמות המידה הבאות:

18.1       ניקוד האיכות של ההצעה יהווה _25__% מהציון הכולל; והוא יורכב מהרכיבים הבאים:

18.1.1  התרשמות מנסיון הגוף המציע – _33_%(מתוך 100% הציון הכולל)

18.1.2  אמצעי המציע וחוסנו הכלכלי – _33_% (מתוך 100% הציון הכולל)

18.1.3  איכות ההמלצות ודוגמאות המציע – _33__% (מתוך 100% הציון הכולל)

המפרטים הפניימים לבדיקה (מפ"ל) לבחירת המציע הזוכה על פי אמות המידה הנ"ל, ובהם פירוט נוסף של האמור לעיל, יופקדו בתיבת המכרזים קודם המועד האחרון להגשת ההצעות.

 

18.2     ניקוד הצעת המחיר יהווה _75_% מהציון הכולל.

19. תהליך בדיקת ההצעות יהיה כדלקמן:

19.1       בשלב ראשון המרכז יבחן את עמידת ההצעות השונות בתנאי הסף שהוגדרו בחוברת המכרז. הצעות שלא עמדו בתנאי הסף - יפסלו.

19.2       בשלב השני יבחן איכות ההצעה.

19.3       בשלב השלישי תפתחנה הצעות המחיר, ויינתן ניקוד משוקלל להצעות.

20.בסיום התהליך המתואר לעיל, המרכז יהא מוסמך לבטל את המכרז ולא לבחור בהצעה זוכה כלשהי; זאת, בין היתר, במקרים הבאים:

20.1       כאשר המרכז מצא, שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז, או בהליך בחירת ההצעה הזוכה;

20.2       כאשר גילה המרכז טעות או חוסר בתנאים המוקדמים להשתתפות, לאחר קבלת ההצעות;

20.3       אם חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי המרכז, באופן המצדיק, לדעת המרכז, ביטול הליך ההתקשרות;

20.4       אם בכל ההצעות נפלו פגמים שוועדת המכרזים סבורה, כי הם מצדיקים את פסילת הצעות;

20.5       אם לדעת המרכז קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל, או להדברות בין המציעים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם בכל שלב משלבי המכרז המרכז ימצא כי נותר מציע יחיד משום שיתר המציעים נפסלו על הסף, יהא בידו הברירה לקבל את הצעתו של המציע הנותר או לבטל את המכרז.

21.כריתת החוזה:

21.1       על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות, כשהוא חתום כמפורט לעיל.

21.2       הוחלט על קבלת הצעה זוכה כלשהי – יודיע המרכז על כך למציע הזוכה, וידרוש ממנו להמציא ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיו על פי ההסכם. סמוך לאחר העברת הערבות הבנקאית יחתום המרכז על ההסכם שאותו מציע צירף להצעתו. מועד כריתת החוזה יחשב למועד בו המרכז חתם עליו.

21.3       לא העביר המציע שהודע לו על זכייתו ערבות בנקאית כנדרש בהתאם לסעיף 21.2, יודיע לו המרכז על ביטול זכייתו ויפנה למציע שזכה בניקוד השני הגבוה ביותר, ויחזור על התהליך המתואר בסעיף 21.2; וכן הלאה.       


22. כל משתתף במכרז יהיה זכאי לעיין במסמכי המכרז (פרוטוקולים, ההצעה הזוכה וכו') בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

ה.        הוראות נוספות:

23. זכויות קניין:

23.1       חוברת המכרז, תוכנה, הנספחים לה, ו/או כל חלק מאלה - הם קניינו המוחלט והגמור של המרכז. אין לעשות כל שימוש באלה שלא לצורך הגשת ההצעה במכרז.

23.2       בהגשת הצעתם, המציעים מביעים הסכמתם לכך, שהמרכז יעשה שימוש בהצעתם ובמידע הכלול בהצעה - לכל צורך הקשור בפעילות המרכז. 

ו.                      תקופת ההתקשרות

24.                             משך ההתקשרות על פי מכרז זה יהיה ל 36 חודשים. החל מאותו מועד, יהיה המרכז רשאי, על פי, על פי שיקול דעתו, להאריך את תוקף ההתקשרות עוד פעמים, לתקופה של 24 חודשים אחת בכל פעם.

 

 

 

 

 

 נספח א'

הצהרת מציע

למכרז המרכז _קהילתי קריית ביאליק_ שמספרו _2016/16__-

(להלן - "המכרז")

לכבוד:

מרכז _________________

(להלן - "המרכז")

 

פרטים

 

1.            שם התאגיד

מס' חברה

כתובת רשומה

 

 

 

(להלן - "המציע")

 

אנו מורשי החתימה של המציע, מר _________________,  ת.ז. __________, ומר _________________, ת.ז. __________ מצהיר/ים בזאת, ביחד ולחוד ובשם המציע, כי:

 

1.     מוגשת בזאת הצעת המציע למכרז. ההצעה מוגשת בהתאם לתנאי המכרז, ובעצם הגשתה המציע מקבל על עצמו את כל תנאי המכרז (לרבות מסמך השאלות והתשובות ופרוטוקול מפגש המציעים), ואת כל תנאי החוזה שצורף למכרז (אם נזכה בו).

2.     קראנו בעיון את המכרז, על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו וקיבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק. המציע מקבל על עצמו כל סיכון הכרוך בפרשנות לא נכונה מצידו את תנאי המכרז והחוזה.

3.     המציע מסכים לכל תנאי המכרז לרבות לנוסח הסכם ההתקשרות בינו לבין המרכז, והמציע מתחייב למלא את כל דרישות המכרז והחוזה, ובכלל זה המציע מתחייב כי כל הנדרש בפרויקט יסופק, יותקן ויופעל ויתוחזק בהתאמה לדרישות המכרז.

4.     המציע מתחייב כי לא ימחה (יעביר) לזולת את זכויותיו או חובותיו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של המרכז.

5.     מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז.

 

תאריך: ___________

 

________________

_________________

שם:

שם:

ת.ז.:

ת.ז.:

 

 

 

 

אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד ________________, מ.ר. ______ מרח' ____________________, מאשר בזה כי התאגיד (שם) _______________________  ח.פ.____________ קיבל החלטה כדין להגיש הצעה במכרז, לחתום על הסכם ההתקשרות שמכרז ולחתום על מסמך זה.  הנני מאשר כי ה"ה________________ ו- ________________ חתמו על הצהרה זו בפני, והם המורשים מטעם התאגיד להגיש את ההצעה, ולחתום גם על הצהרה זו וגם על הסכם ההתקשרות שבמכרז. חתימתם על הצהרה זו ועל הסכם ההתקשרות, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד.

 

________________

_________________

תאריך

חתימת עו"ד


נספח  ב'

 

תצהיר

אני הח"מ, מר _________________,  ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת ואמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. אני מכהן כמנכ"ל התאגיד שאלה פרטיו:

2.            שם התאגיד

מס' חברה

כתובת רשומה

 

 

 

(להלן - "המציע")

2      .אני מצהיר כי המציע בעל כל הרישיונות, ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל  דין לניהול פעילותו העסקית; לרבות מטעם העיריה, משרד הבריאות וכל הרשויות המוסמכות, ובנוסף, תעודת כשרות בת תוקף מטעם הרבנות בישראל, וכי  לא ידועה לי כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי  המכרז.

3.  אני מצהיר כי המציע עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי  המכרז וההסכם הנלווה לו (אם יזכה); וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורות.

4.  אני מצהיר כי המציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו, וההתקשרות בהסכם (אם יזכה), ולצורך קבלת וביצוע ההתחייבויות שהוא ייטול על עצמו בחוזה (אם יזכה במכרז). מבלי לגרוע מכך, אני מצהיר:

4.1 כי המציע קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר להתקשרות;

4.2 כי המידע האמור, אף אם נתקבל מהמרכז - נבדק על ידי המציע באופן ישיר, וכי המציע לא הסתמך על מצג כלשהו של המרכז בהקשר זה.

5.  אני מצהיר כי על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם יזכה), ובעבור כל חלוקת סיכון בין המרכז לבינו, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.

6.  כי אין המציע מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות מותנית) המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שיכרת עימו (אם יזכה), או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

7.  כי המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'), ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).

8.  כי לא מתנהל נגד המציע, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך שתכליתו פירוק החברה, מחיקתה, כינוס נכסיה, הקפאת הליכיה וכיוצ"ב; וכי ולא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בהיקפים כספיים אשר עשויים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המרכז על פי המכרז (אם יזכה בו).

היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל - המציע מתחייב להודיע  על כך למרכז לאלתר.

אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת.

 

____________

 

 

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר בזה כי ביום ___________ התייצב בפני מר ________________, המוכר לי אישית (שזיהיתי אותו לפי תעודת הזהות דלעיל), ולאחר שהזהרתיו שעליו לומר את האמת בלבד, וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק,  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו זו וחתם עליה לפני.

 

_________________

 

חתימת עו"ד


נספח ג'

 

תצהיר

 

אני הח"מ, מר _________________,  ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת ואמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

1.     אני מכהן כמנכ"ל התאגיד שאלה פרטיו:

3.            שם התאגיד

מס' חברה

כתובת רשומה

 

 

 

(להלן - "המציע")

2.     אני מצהיר כי המציע הינו תאגיד מאוגד כדין;

3.     כי המציע בעל ניסיון קודם ניסיון קודם ומוכח של 5 שנים לפחות בעבר בניהול ו/או בהפעלה של מזנונים ו/או שירותי הסעדה ו/או קייטרינג ו/או ניהול והפעלה של עסקי מזון דומים לנשוא המכרז דנן. מצ"ב מסמך המפרט את ניסיונו או לחילופין אישורים והמלצות המעידים על ניסיונו זה.

 

4.     אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת.

 

____________

 

 

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר בזה כי ביום ___________ התייצב בפני מר ________________, המוכר לי אישית (שזיהיתי אותו לפי תעודת הזהות דלעיל), ולאחר שהזהרתיו שעליו לומר את האמת בלבד, וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק,  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו זו וחתם עליה לפני.

 

 

 

_________________

 

חתימת עו"ד

נספח ד'

 

 

נוסח הערבות הבנקאית לקיום ההצעה

 

תאריך : __________

לכבוד

מרכז _______________

(להלן - המרכז)

 

א.ג.נ.,

 

הנדון :  ערבות בנקאית מס' ____________

                       

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של __________ ש"ח (במלים: ___ אלף ₪) (להלן: "סכום הערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ (להלן: "המציע") בקשר עם מכרז מס' _________  שפורסם על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של המציע כלפיכם, במסגרת הצעתו למכרז.

 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום ________________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

                           שם הבנק                             כתובת הבנק                              חתימה                                                                                                                                   

 

 

 

 

נספח ז/1

 

נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם

 

תאריך : __________

לכבוד

מרכז ____________________

 

(להלן - המרכז)

 

א.ג.נ.,

 

הנדון :  ערבות בנקאית מס' ____________

                       

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של _________ ש"ח (במלים: _________________ ₪) (להלן: "סכום הערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ (להלן: "הספק") בקשר עם ההסכם שנחתם עימו בעקבות זכייתו במכרז מס' __________ שפורסם על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של הספק כלפיכם, במסגרת ההסכם.

 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום ________________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

                           שם הבנק                             כתובת הבנק                              חתימה

 

 

 

 

נספח ז

 

 

טופס המלצה

 

 

                        אנו הח"מ, ____________________, ___________________________מרח' _________________________(לציין כתובת) מס' טלפון ________________________ מאשרים בזה כי המציע ביצע עבורנו ___________________________________________________________

 

 

                        להלן הערותינו לגבי טיב השירות:

 

                        __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

חתימה וחותמת

 

 

 

לפרט מספרי טלפונים של הממליצים:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

תאריכי ביצוע ומיקומם

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

הסכם

                     שנערך ונחתם ב_____________ ביום _____ לחודש ______ שנת ________

                                 

 

         

                                  בין:         ____________________                                                                                          (להלן  "המרכז")                                     

מצד אחד

 

 

                                  לבין:       _______________________

                                                מרחוב  __________________

                                                (להלן  "המפעיל")         

מצד שני

 

 

הואיל           והמרכז פרסם את מכרז מס' ______- להלן: ("המכרז") להפעלת בית קפה ב____________ כמפורט בהסכם זה על נספחיו;

 

והואיל           והמפעיל הגיש הצעה במכרז והוא מצהיר כי ערך לפני הגשת ההצעה את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת ההצעה והסכים לקבל על עצמו את הפעלת הבית קפה (כהגדרת מונח זה להלן) בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו;

 

והואיל           והמפעיל מצהיר כי הוא מעוניין, מוכן ומסוגל לבצע את הפעלת הבית קפה, וכי יש לו היכולת הארגונית וכל האישורים הנדרשים על פי כל דין להפעיל את הבית קפה כאמור;

 

והואיל           וועדת המכרזים של המרכז, בהחלטתה מיום ________, המליצה בפני הנהלת המרכז לקבל את הצעתו של המפעיל ובתאריך __________ אישרה הנהלת המרכז את ההמלצה להתקשר עם המפעיל בהסכם לקבלת השירותים במחיר ובתנאים המפורטים בהסכם זה;

 

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:        

1.              מבוא

 

1.1.            המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.

1.2.  כל מסמכי המכרז, בין אם צורפו להסכם זה ובין אם לאו, לרבות המסמכים, אשר הוגשו ע"י המפעיל בהצעתו למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובחזקת תנאיו.

1.3.  הנספחים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:

 

נספח א'

תכנית מבנה הבית קפה.

נספח ב'1

רישיון ממשרד הבריאות.

נספח ב'2

רישיון עסק.

נספח ב'3

תעודת כשרות.

נספח ג'1

הנחיות למכירת מוצרים ותפעול הבית קפה.

נספח ג'2

רשימת מוצרים מפוקחים ומחירים מירביים. (יצורף לאחר בחירת הזוכה ואישור ההנהלה).

נספח ד'

נוסח אישור על עריכת ביטוחים.

נספח ה'

נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם.

 

 

 

נספח ז'

מסמכי המכרז ויתר המסמכים אשר הוגשו על ידי המפעיל במסגרת המכרז.

 

להתאים את מס' הנספחים

1.4.  הכותרות בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו של ההסכם.

 

1.5.  בפרשנות הסכם זה יחולו ההגדרות המפורטות להלן, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת :

 

"המרכז"

-

מרכז _קהילתי קריית ביאליק______

 

"המפעיל"

-

___________________ לרבות נציגי המפעיל, עובדיו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל מי שפועל בשמו או מטעמו בביצוע השירותים.

 

"הבית קפה"

-

החלק במבנה הרב תכליתי ", כמסומן בתכניות, נספח א', המיועד לשמש כבית קפה עבור המשתמשים כהגדרתם להלן ואשר יופעל ויתוחזק על ידי המפעיל.

 

"הפעלת הבית קפה "

-

כלל הפעולות שעל המפעיל לבצע בהתאם להוראות הסכם זה ובקשר אליו, לרבות הבאת והתקנת ציוד ייעודי, ביצוע התאמות נדרשות, הקמת הבית קפה, הפעלתה, אחזקתה, מכירת מוצרים בבית קפה וכיו"ב.

 

"ההסכם"

-

הסכם זה, לרבות הנספחים לו ולרבות כל מסמכי המכרז והצעתו של המפעיל אשר הוגשה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, על כל הצרופות לה וכן כל מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף להסכם בעתיד (בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהסכמת הצדדים).

 

 

 

 

"המשתמשים"

-

_הקהל הרחב__ ואורחי המרכז.

 

2.              הצהרות והתחייבויות המפעיל

 

2.1.  המפעיל מצהיר ומתחייב כי יש בידיו את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין למילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות:

 

2.1.1.          תעודת כשרות תקפה על שמו ועל שם הבית קפה מהרבנות הראשית או הרבנות המקומית.

2.1.2.          רישיון עסק לפי קבוצה 4 (מזון) לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה-1995 ותקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון) תשל"ב-1972.

2.1.3.          רישיון כיבוי אש ורישיון משרד הבריאות להפעלת הבית קפה .

 

כלל הרישיונות, האישורים והתעודות יצורפו להסכם זה כנספח ב'.

 

2.2.  המפעיל מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה הרישיונות כאמור יישארו בתוקף ולא יבוטלו, ישונו או יוגבלו וכי יקיים את כל תנאיהם וכן כי ישיג כל רישיון או היתר שיידרש על פי דין בעתיד ובמהלך תקופת ההתקשרות. 

 

2.3.  המפעיל ישוב ויציג בכל תחילת שנה קלנדרית את כלל האישורים, ההיתרים והתעודות לקיום חיוביו על פי הסכם זה.

 

2.4.  על אף האמור בכל מקום אחר, מובהר ומוסכם בין הצדדים, כי פניה לרשות המרשה לחידוש רישיון, ו/או הבטחת הרשות המרשה לחידוש הרישיון בתנאים או שלא בתנאים אינה מהווה עמידה בתנאי ההסכם לאחזקת רישיון כאמור, על המפעיל להחזיק כאמור בכל עת רישיונות, אישורים והיתרים תקפים כמפורט בהסכם זה. לא החזיק המפעיל רישיון ו/או היתר ו/או אישור אשר עליו להחזיק מכוח הסכם זה ו/או מכוח השירותים המבוצעים על פי הסכם זה יחולו הוראות סעיפים 3.21 ו-12 להלן, כן יהא רשאי המרכז לחלט את ערבות הביצוע וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו יהא זכאי המרכז בשל ההפרה כאמור.

 

2.5.  המפעיל מצהיר כי הינו בעל הידע, הכישורים והאמצעים להענקת השירותים כקבוע בהסכם זה להלן.

 

2.6.  המפעיל מתחייב כי המוצרים שיסופקו על ידו, וכלל הציוד אשר ישמש אותו ואת המשתמשים יהיו בטיב ובאיכות מעולים, כי חומרי הגלם בהם ישתמש להכנת המוצרים יהיו טריים ונקיים, וכי יקפיד על כל הוראות הדין באשר להכנת מזון, בישולו ואספקתו, וכן כי ימציא למועצה באופן קבוע ושוטף וגם בכל עת על פי דרישה אישור על דגימת המזון ותוצאותיו.

 

2.7.  המפעיל מצהיר כי ידוע לו שמועד היעד לפתיחת הבית קפה והפעלתו המלאה הוא ביום_1.2.17. המפעיל מצהיר כי הביא נושא זה בחשבון ויפעל לקבלת כלל האישורים המפורטים לעיל עד למועד זה, וכן לאשר את התפריט הכל כמפורט להלן.

 

3.              רכישת ציוד ועבודות התאמה

 

3.1.          במועד חתימתו של הסכם נמסר מבנה הבית קפה למפעיל לצורך הפעלת הבית קפה כשהוא כולל תשתית בסיסית של חשמל ומים, כיור ומדפים לשימוש המפעיל כמפורט בנספח א'. מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה, עד למועד הפעלת הבית קפה יהא על המפעיל לדאוג (על חשבונו) כי הבית קפה יכלול את  כלל הציוד הצריך להפעלתה לרבות מכשירי חשמל, כלים למטבח ולהגשה וכיו"ב.

 

3.2.          ברחבת האבן הסמוכה לבית קפה יתקין המפעיל_, על חשבונו, מקומות ישיבה ושולחנות לשימוש באי הבית קפה. סוגי השולחנות ומקומות הישיבה, מספרם, מיקומם וכל נושא אחר הקשור בהם יהא על פי שיקול דעתו של הצד המתקין.

 

4.              מכירת המוצרים:

 

4.1.          המפעיל ימכור אך ורק מוצרים אשר אושרו על ידי הנהלת המרכז, הכל בכמות מספקת למשך כל שעות פעילות הבית קפה. מכירת המוצרים בבית קפה יעשה אך ורק עבור המשתמשים, אין למכור מוצרים לפרטים אחרים/חיצוניים.

 

4.2.          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ימכור הזוכה במכרז את המוצרים המפורטים בנספח ג2' במחיר שלא יעלה על המחיר המאושר לגביהם (להלן: "המוצרים המפוקחים") מובהר כי נספח ג'2 יוכן על ידי המפעיל (טרם התחלת הפעלת הבית קפה) ויאושר (לרבות המחירים בו) על ידי הנהלת המרכז בהתאם להנחיות המפורטות בנספח ג'1 ובנספח ו'. עם קבלת האישור כאמור יצורף נספח ג'1 להסכם ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

4.3.          מחירי המוצרים יוצגו באופן ברור באמצעות מחירון גלוי אשר יכיל לפחות את המוצרים המפוקחים (הכל על פי דין).

 

4.4.            בכפוף לאמור בסעיף 4.1, יוכל המפעיל למכור מוצרים אחרים שאינם מפורטים בנספח ג' (להלן: "מוצרים ללא פיקוח"), ובלבד שמוצרים אלו ומחירם יאושרו על ידי הנהלת המרכז וכן בלבד שהיחס בין כמות המוצרים המפוקחים לבין כמות המוצרים ללא פיקוח לא ירד מיחס של -80:20 (80% מוצרים מפוקחים ו-20% מוצרים ללא פיקוח). למען הסר ספק על כלל המוצרים לרבות המוצרים ללא פיקוח לעמוד בהנחיות המפורטות בנספח ג'1 ובנספח ו' (בכפוף לאמור לעיל, לעניין המוצרים ללא פיקוח, לא יחולו הנחיות הנוגעות למחיר המוצרים שם).

 

4.5.            מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 4.1 ו-4.2 ובנספחים ג'1 ו-ו', ולמען הספר ספק חל איסור מוחלט למכור בבית קפה כל דבר שאינו מזון, לרבות אלכוהול, סיגריות, כרטיסי מזל, חטיפים ושתיה ממותקת וכיו"ב.  

 

4.6.          מובהר, כי הבית קפה יהא בית קפה חלבי ולא ימכרו בו ו/או לא יבושל בו כל מוצר שאינו חלבי או "פרווה".

 

4.7.          המפעיל ימכור מזון כשר בלבד.

 

4.8.          למרכז תהא הזכות להזמין מהמפעיל (בתמורה) תפריטים מיוחדים לאירועים מיוחדים ו/או מזון לפעילות חוץ מוסדית וכן פעילות שאינה סדירה בתנאי שההזמנה כאמור תעשה זמן סביר מראש.

 

4.9.          המפעיל ימלא אחר הוראת כל דין הקשורה במוצרים ובאספקתם, כפי שתותקן מעת לעת, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) – צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' 4) תשנ"ז - 1997; תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בפוסטיום ברומט), תשנ"ד - 1993; חוק חג המצות (איסורי חמץ) תשמ"ו - 1986; תקנות רישוי (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשל"ד - 1973 ותקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לייצר מזון), תשל"ב - 1972.

 

4.10.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב בזאת לדאוג לכך שהמוצרים שימכרו בבית קפה כאמור הינם באיכות מעולה, תוך הקפדה על תאריכי התפוגה המצוינים על אריזתם. מוצרים בהכנה עצמית ימכרו לכל המאוחר במועדים המפורטים בנספחים א', ג'1 ונספח ו'  ובכל מקרה לא יותר מ-12 שעות ממועד הכנתם. כמו כן, מתחייב המפעיל להחליף או להשלים את המוצרים, לפי הצורך ובמסגרת השירות השוטף. למרכז  הזכות לפי שיקול דעתו, לאסור מכירת מוצר מסוים בבית קפה והמפעיל מתחייב מיד עם קבלת ההודעה לבצעה בהתאם, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי המרכז או מי מטעמם בעניין זה.

 

4.11.      המפעיל יעשה כמיטב יכולתו לטיפול בתלונותיהם של המשתמשים. בכל מקרה מתחייב המפעיל כי הוא ישא באחריות הבלעדית בקשר לכל תלונה ו/או תביעה מצד ג' כלשהו בגין הסכם זה והמפעיל מתחייב לשפות ולפצות את המרכז בגין כל סכום שיחויב לשלם לצד ג' כלשהו בקשר להסכם זה בצירוף כל ההפסדים ו/או הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפטיות.

 

4.12.      המפעיל יפקיד את מפתחות וקוד מערכת האזעקה של הבית קפה בידי מי שיורה על כך המרכז, למקרה חירום. למען הסר ספק, מובהר במפורש כי המרכז אינו מספק שירותי אבטחה/שמירה לבית קפה.

 

4.13.      טעינה ופריקה של ציוד וסחורה על ידי המפעיל או עבורו לבית קפה או מחוצה לו יעשו בתיאום מוקדם עם המרכז.

 

4.14.      המפעיל לא יתלה ו/או יעמיד ו/או יציב שלטים ו/או כרזות וכיו"ב על קירות הבית קפה החיצוניים או הפנימיים ו/או בסביבתו ללא אישור מראש ובכתב של המרכז.

 

5.              ניקיון והגיינה

 

5.1.        המפעיל ידאג כי העובדים בבית קפה מטעמו יקפידו בכל עת על ניקיון והיגיינה אישית ועל הופעה חיצונית מסודרת כולל איסוף שיער ומדים מתאימים שיסופקו על ידי המפעיל.

 

5.2.        המפעיל יקפיד כי מכירת המוצרים ו/או הכנתם יבוצעו תוך שמירה על ניקיון והיגיינה וכן יפעל על פי הנחיות הניקיון שבנספח א' וכן כל הנחית ניקיון אחרת בקשר עם הבית קפה וסביבתו מטעם המרכז ו/או משרד הבריאות.

 

5.3.        המפעיל יקפיד על ניקיון כל האתרים בבית קפה וסביבתו, לרבות הרחבה הסמוכה אליו בכל שעות פעילות הבית קפה ובין היתר פינוי פחיות, כוסות, עטיפות, אריזות וכיו"ב לפחות אחת לכל שעה עגולה.

 

5.4.        פינוי אריזות, קרטונים, אשפה שמקורה בבית קפה ו/או בהפעלתו יעשה על ידי המפעיל באחריותו ועל חשבונו.

 

 

6.              מועדי הפעלת הבית קפה

 

6.1.          ככלל יפעל הבית קפה בימים ובמועדים בהם פועל המרכז, בין הימים א-ה' בין השעות 08:00_עד__23:00__ ויום ו' בין השעות 8:00  עד שעה לפני כניסת השבת.  להלן ("שעות הפעילות").  

 

6.2.          בנוסף, המרכז יהיה רשאי להודיע למפעיל מראש על מועדים נוספים בהן הבית קפה יפעל בימים ובשעות מאוחרות יותר (להלן: "מועדים נוספים"), כך בין היתר בימים מרוכזים, ________________ ואירועים נוספים ובסה"כ עד 20 מועדים נוספים בכל השנה והמפעיל יהא חייב לפתוח ולהפעיל את בית קפה גם במועדים אלו.

 

 

7.              תחזוקת ואחזקת מבנה הבית קפה

 

7.1.          המפעיל ישתמש במבנה הבית קפה שימוש סביר וזהיר, ויחזיקו במצב נאות ותקין במשך כל תקופת ההתקשרות.

 

7.2.          המפעיל יתקן על חשבונו כל קלקול או נזק שיגרמו למבנה הבית קפה במהלך תקופת ההתקשרות.

 

7.3.          כל פעולה הדרושה לתיקון קלקול או נזק כאמור לעיל, תבוצע לאלתר ובאמצעות בעלי מקצוע מוסמכים ומיומנים ובתיאום ואישור מראש עם המרכז.

 

7.4.          המפעיל יישא בהוצאות התפעוליות של הבית קפה לרבות הוצאות החשמל.

 

7.5.          היה ולא יעשה המפעיל כן, יהיה המרכז רשאי אך לא חייב לתקן בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל נזק וזאת על חשבון המפעיל, ולצורך כך להיכנס למבנה בכל עת שימצא לנכון לאחר תיאום עם המפעיל ככל שניתן. המפעיל ישלם למרכז מיד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה שהוצאה על ידיו לצורך תיקון כאמור.

 

7.6.          המפעיל יהיה רשאי להכניס למבנה חפצים הדרושים לניהול הבית קפה בכפוף לכך כי לא תהיה כל מניעה חוקית לכך ובכפוף לאישור הנהלת המרכז.

 

8.              פינוי הבית קפה

 

עם סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, יפנה המפעיל באופן מידי את הבית קפה מכל אדם וישיבו למתנ"ס כשהוא במצב טוב ותקין כשהוא במצב טוב ותקין כפי שקבלו למעט הנובע משימוש סביר.

 

9.              מניעת מטרדים

 

9.1.          המפעיל יפעיל את הבית קפה וייקיים אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם הנהלת המרכז, תוך התחשבות מרבית בצורכי התנהלות המתנ"ס באופן שוטף, ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למרכז.

 

9.2.          המפעיל ו/או מי מטעמו מתחייב לנהוג באדיבות תוך שמירה על הסדר והניקיון ולהימנע מביצוע כל פעולה או מחדל שיש בהם או עלולים לגרום נזק או מטרד או מכשול או הפרעה למשתמשים וכן לא להרשות לעובדיו ו/או מי מטעמו להיכנס ולשהות בשטחי המרכז מעבר למינימום הנדרש לצורך קיום תנאי הסכם זה.

 

10.          עובדי המפעיל

 

10.1.      המפעיל מתחייב לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה, באמצעות עובדים מתאימים, מקצועיים, מיומנים ומנוסים, לשביעות רצון המרכז, ולשם כך, מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כח האדם המתאים והדרוש לשם מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם.

 

10.2.      המפעיל מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה המקובלים בענף אליו משתייכים עובדיו, ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או הסכם קיבוצי ישימים.

 

10.3.      המפעיל מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו, עובד של קבלן משנה וכל אדם אחר הנמצא בשירותו והמועסק על ידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מיד לכשיידרש לעשות כן ע"י המרכז, להרחיקו מתחום המרכז, ולמצוא לו מחליף לאלתר.

 

10.4.      המפעיל ידאג שכל עובדיו ימסרו אישורים מאת משטרת ישראל לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001.  שמות העובדים והאישורים כאמור יימסרו למרכז. המפעיל מתחייב כי לא יעסיק עובד במסגרת ביצוע עבודה בבית קפה בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק.           


11.          מעמד המפעיל

 

11.1.      מובהר למען הסר ספק, כי מעמדו של המפעיל לגבי הבית קפה, המקרקעין עליהם הוא נמצא וכל המחובר אליהם חיבור של קבע יהיה של בר רשות בלבד.

 

11.2.      המרכז מאפשר למפעיל את הכניסה למקרקעין ולבית קפה אך ורק על מנת לאפשר לו את קיומו של הסכם זה ואין בה משום מתן חזקה או כל זכות אחרת למפעיל בבית קפה או במקרקעין כאמור.

 

12.          פיקוח על ביצוע ההסכם

 

12.1.      המרכז ימנה מנהל או עובד המרכז אשר יפקח על ביצועו של הסכם זה (להלן: "המפקח") .

 

12.2.      המפקח יהיה רשאי לבדוק מטעם המרכז בכל זמן שהוא את אופן אספקת המוצרים, וכן לבדוק את אופן הובלתם וכל היבט הנוגע לקיום התחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה.

 

12.3.      המפעיל מתחייב למלא במלואה אחר כל הוראה בכתב או בעל פה שתינתן לו על ידי המפקח בקשר לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

 

12.4.      כל סמכות שהוענקה למפקח לפי הסכם זה תהיה תקפה ושרירה גם לגבי כל נציג אחר מן המרכז.

 

13.          התמורה

 

13.1.      תמורת הענקת הרשות להפעלת הבית קפה יהא המפעיל חייב לשלם למרכז תשלום חודשי בסך של ___10,000___ ₪  (ובמילים : _עשרת אלפים___ שקלים חדשים), או 10% המפדיון החודשי,(הגבוה מבין השניים)  כאשר סכום זה יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט בסעיף 13.4 (להלן: "התמורה") וישולם באמצעות הוראת קבע ישירות לחשבונו של המרכז.

13.2.      כל חודש יקבל המתנס דוח קופה מאושר ע"י רואה חשבון עד 10 לחודש

 

13.3.      על אף האמור דלעיל, במהלך השנה הראשונה להתקשרות ישלם המפעיל למרכז 50% מהתמורה, החל מהשנה השניה ישלם המפעיל למתנ"ס את התמורה במלואה, כשהיא נושאת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף 13.4 להלן. 

 

 

13.4.      פעם בשנה תעודכן התמורה כהגדרתה לעיל באמצעות תוספת של הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, והמדד הקובע יהא המדד הידוע בתום כל שנת הסכם. ממועד העדכון ישלם המפעיל למועצה את התמורה המעודכנת וזאת עד לתום שנה קלנדרית שאז תתעדכן התמורה שוב.  (בכל מקרה בו המדד הקובע יפחת ממדד הבסיס לא תפחת התמורה לתשלום).

 

 

14.            היעדר יחסי עובד ומעביד והעסקת עובדים מיומנים

 

14.1.      מודגש בזה, כי המפעיל הינו במעמד של מפעיל עצמאי וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המרכז לבין המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

14.2.        חוזה זה יהיה חוזה קבלנות כמשמעותו בחוזה קבלנות, תשל"ד - 1974. מוסכם בזה במפורש, כי השירותים, שהמפעיל מספק למרכז במסגרת הסכם זה יינתנו במסגרות ארגוניות של הקבלן בלבד.      


לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות איתור עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי או אחר נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת המפעיל.       


 

14.3.      המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות כל דין באשר להעסקת עובדיו, לרבות תשלום שכרם, תשלומים סוציאליים, והבטחת כל הזכויות העומדות לעובדיו על פי כל דין. המפעיל מתחייב כי לעובדיו ישולם, לכל הפחות, שכר המינימום כפי שיקבע מעת לעת בחוק, וכי, לדרישת המרכז, ימציא אישור רו"ח על כך. המפעיל מצהיר כי כל זכות אשר תעמוד למי מעובדי המפעיל על פי כל דין או הסכם תחול כלפי המפעיל בלבד.

 

14.4.      המפעיל מתחייב לשפות את המרכז בגין כל סכום אשר יחויב המרכז לשלם על פי פסק דין או הסכם פשרה בגין תביעה של מי מעובדי המפעיל לרבות פסק דין או קביעה בעניין יחסי עובד- מעביד בין מי ממועסקי המפעיל ובינו, כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, וזאת בתוך 30 ימים מדרישת המרכז.

 

14.5.      המפעיל מתחייב להעסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים וכשירים, במספר הדרוש לביצוע השירותים כנדרש בהסכם. לדרישת המרכז, ימציא המפעיל את פרטי  עובדיו וזה וירחיק ממתן השירותים כל עובד של המפעיל אשר המועצה דרשה להרחיקו, מבלי שיהא בכך כדי להטיל חבות כל שהיא על המרכז או ליצור יחסי עובד ומעביד בין העובד/י המפעיל לבין המרכז.

14.6.        למען הסר ספק מובהר כי בשום נסיבות לא ייווצרו יחסי עובד מעביד בין המרכז לבין עובדי המפעיל  המועסקים לצורך קיום הפעילות. כן מובהר כי לא ייוצרו יחסי קבלנות ו/או יחסי שליחות בין המרכז לבין הקבלנים ו/או המפעילים בשירות המפעיל ו/או מי מטעמו בקשר לפעילות.

14.7.        המפעיל מצהיר בזה, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין המרכז לא יתקיימו כל יחסי עובד - מעביד.        


14.8.        תשלומים בגין המועסקים:                


(1)     המפעיל מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה את כל התשלומים, שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי, שהוא בר תוקף בענף המתאים, ו/או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים ולפעול בהתאם לחוק להגברת האכיפה בדיני העבודה וכיו"ב וכן מתחייב הוא לקיים את כל ההוראות האמורות, המתייחסות למועסקים על ידו.

(2)     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן לשלם למועסקים על ידו במסגרת הסכם זה שכר שלא יפחת מהמינימום הקבוע בחוק כולל הפרשה לזכויות הסוציאליות, ולרבות עדכוניהם של שיעורים אלה עפ"י כל דין מעת לעת, ועם קביעת ערך "שעת העבודה" על ידי שר התמ"ת מתחייב הוא לשלם לעובדיו את "ערך שעת העבודה" אשר תקבע על ידי שר התמ"ת,ואשר תשקף את מלוא עלות השכר המתחייבת מכוח החוקוצווי ההרחבה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.         


(3)     כמו כן מתחייב הקבלן, שלא להביא לפיטורי עובדיו בסמוך לתקופת הפיטורים אשר מזכה בפיצויים, אלא אם כן משלם לעובדיו את הזכויות הסוציאליות המגיעות להם כנהוג וכמקובל על פי כל דין, הסכם קיבוצי, צו הרחבה ונוהג.          


 

14.9בכל מקרה שהמרכז יתבע על ידי גורם כלשהו בגין אחריות מעביד לעובדיו הנובעת מהסכם זה ו/או בגין יחסי קבלנות ו/או יחסי שליחות, המפעיל יפצה וישפה את המרכז מייד עם דרישה בגין כל סכום אותו המרכז ידרש לשלם.

14.9.        מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי אין בהעסקת עובדים ו/או קבלנים ו/או מפעילים כדי לגרוע מאחריותו של המפעיל, עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין והמפעיל יהיה אחראי לכך שגם העובדים כאמור יקיימו אחר כל הוראות הסכם זה במלואן.

14.10.     למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל התקשרות של המפעיל עם עובד/ים תבטיח שאלה יסכימו ויקיימו אחר כל הוראות הסכם זה במלואן ובמועדן והכל מבלי לגרוע מאחריותו המלאה של המפעיל לקיום הוראות ההסכם כאמור לעיל.                 

 

15.          אחריות וביטוח –

 

15.1.     המפעיל יהיה אחראי לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או למועצה ו/או למרכז  ו/או למשתמשים ו/או לעובדי המפעיל ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהמפעיל אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה מהפרת התחייבויות המפעיל כלפי המרכז כלפי צד שלישי ו/או ממעשה או מחדל של המפעיל, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצויים במפעל ובסביבתו.

 

15.2.     המפעיל משחרר בזאת את המרכז ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או המשתמשים, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או למרכז ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לעובדי המפעיל ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהמפעיל אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות של המפעיל, בין אם היו תוצאה של פעולה או מחדל ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את המרכז או כל אדם או גוף הפועלים בשמו או מטעמו אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל.

 

15.3.     המפעיל יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את המרכז, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליהם לשלם (יחד או לחוד) בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד המרכז פסק דין שייפסק כנגדם, לרבות הוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליו, והמפעיל מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום המרכז או למרכז, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו למרכז, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. המרכז יידע את המפעיל על כל דרישה ו/או תביעה כנ"ל ויאפשר לו להתגונן מפניה.

 

15.4.     המפעיל ינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש, במהלך מתן השירותים.

 

15.5.     מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המפעיל לערוך ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ד', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ביטוחי המפעיל" ו/או "אישור עריכת הביטוח", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.

 

15.6.     ללא צורך בכל דרישה מצד המרכז, מתחייב המפעיל להמציא לידי המרכז, לפני חתימת הסכם זה וכתנאי להפעלת הבית קפה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, מתחייב המפעיל להמציא לידי המרכז אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי המפעיל לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 15.5 לעיל.

 

15.7.     מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המפעיל כמפורט באישור עריכת הביטוח שבנספח ג' הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המפעיל שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה. המפעיל מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המרכז ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

 

15.8.     המרכז יהא רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי המפעיל כאמור לעיל, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

15.9.     המפעיל מצהיר ומתחייב, כי זכויות המרכז לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המרכז ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

 

15.10.ביטוחי המפעיל יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המרכז ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי המרכז.

 

15.11.המפעיל פוטר את המרכז ו/או הבאים מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לציוד ו/או לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי המרכז ו/או המשמש אותו לצורך הפעלת הבית קפה, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק כאמור.

 

15.12.אם לדעת המפעיל יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המפעיל המפורטים בהסכם זה, מתחייב המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי המפעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המרכז ו/או הבאים מטעמו (ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון).

 

16.          הפסקת מתן השירותים

 

16.1.      המפעיל מתחייב לכך שהבית קפה יפעל ברציפות ותפעולו לא ייפגע בין בשל מחסור בעובדים ובין מכל סיבה אחרת. מוסכם בזה, כי המפעיל לא יהיה רשאי להשבית ו/או להפסיק את פעילות הבית קפה, מכל סיבה שהיא, ובכלל זה בשל סכסוך שבין המרכז ובין המפעיל ו/או סכסוך שבין המפעיל לעובדיו או בין המפעיל למרכז.

 

16.2.      השבית ו/או הפסיק המפעיל את פעילות הבית קפה (באופן מלא או חלקי), מכל סיבה שהיא, יהא רשאי המרכז לחלט את ערבות הביצוע וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המרכז לתבוע כל פיצוי בגין כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו עקב הפרה זו של ההסכם.

 

 

17.          ערבות לקיום ההסכם

 

17.1.      להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימציא המפעיל למרכז, עד למועד שיידרש בהודעת המרכז בדבר זכייתו במכרז, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 30,000 _ש"ח (__שלושים__ אלף שקלים חדשים) ובנוסח המצורף להסכם זה כנספח ה'.  

 

17.2.      תוקפה של הערבות יהיה לכל תקופת ההסכם, בתוספת 30 יום או עד לקיום מלוא התחייבויותיו של המפעיל לפי הסכם זה, לפי המאוחר מביניהם.

 

17.3.      הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ההסכם. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

 

17.3.1.       כל נזק או הפסד מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף, העלול להיגרם למרכז או למי מטעמו עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה.     


17.3.2.       כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למפעיל שהמרכז עלול להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה.

 

17.4.        בכל מקרה כאמור, יהיה המרכז רשאי לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

 

17.5.        נגבתה הערבות כולה או מקצתה, יהיה המפעיל חייב להשלים באופן מיידי ולא יאוחר מ- 7 ימים ממועד דרישת המימוש את סך הערבות כך שזו תהא, בכל עת, במלוא הסכום הנדרש בסעיף 18.1 לעיל.

 

 

18.          תקופת ההסכם

 

18.1.        תקופת ההסכם תהא כ-__3__ שנים אשר תחל להימנות ממועד חתימת ההסכם על ידי המועצה ותסתיים בכל מקרה ביום _האחרון של ההסכם .

 

18.2.        למרכז שמורה זכות הברירה להאריך את ההתקשרות ב-2 תקופות נוספות של 12 חודשים נוספים כל אחת (אשר תסתיימנה ביום ______ או _______________- לפי העניין). הוארכה תקופת ההתקשרות ע"י המרכז כאמור, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

 

19.          הסבת ההסכם

 

19.1.      מוסכם בין הצדדים, כי אין המפעיל רשאי להעביר, להסב או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על-פי הסכם זה, כולן או חלקן ו/או להעסיק מפעיל משנה לביצוע איזו מהתחייבויותיו, אלא אם קיבל לכך את הסכמת המרכז מראש ובכתב. נתן המרכז את הסכמתו כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את המפעיל מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל דין.

 

19.2.      המרכז רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, ובלבד שזכויותיו של המפעיל לפי הסכם זה לא תיפגענה.

 

20.          הפרה וביטול ההסכם

 

20.1.      מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, הוראות סעיפים 2,5,9,10,13,14,15,17,19  להסכם זה הינן הוראות יסודיות והפרתן או הפרת אחת מהן תהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה של הפרה יסודית יהיה המרכז זכאי לכל סעד ותרופה משפטיים העומדים לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהזכויות לעיל יהיה המרכז רשאי לבטל את ההסכם, לתבוע פיצויים בגין הפרתו, ולהעביר ביצועו לגורם אחר.

 

20.2.      מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הרי שהאירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את המרכז בכל הזכויות המוקנות לו על פי ההסכם ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

 

20.2.1.       הטלת עיקול זמני או קבוע על ידי בית משפט או על ידי לשכת הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל או זכויותיו, כולם או חלקם, והמועצה מצאה כי העיקולים כאמור פוגעים ביכולת המפעיל לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה, והעיקולים לא הוסרו בתוך 30 יום ממועד ביצועם.

 

20.2.2.       נתקבלה החלטה של המפעיל בדבר פירוק מרצון, או הוגשה נגדו בקשה לפירוק אשר לא בוטלה תוך 30 יום, או ניתן צו פירוק כנגד המפעיל או אם ניתן צו הקפאת הליכים כנגד המפעיל, או במקרה שהמפעיל אינו תאגיד - אם הוכרז המפעיל כפושט רגל.

 

20.2.3.       כשהוכח להנחת דעתו של המרכז כי המפעיל מסתלק מביצוע ההסכם או מפסיק ביצועו ו/או כאשר הוא מתרשל בביצוע מתן השירותים.

 

20.2.4.       כשהמפעיל מסר את ההסכם כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק מפעיל משנה בביצוע ההסכם ללא הסכמת המרכז מראש ובכתב.

 

20.2.5.       כשהמפעיל לא חידש רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש ממנו על פי הסכם זה ועל פי כל דין (רישיון מותנה, אישור על בקשה לקבלת רישיון ו/או כל אישור אחר שאינו רישיון כנדרש בהסכם זה אינו מהווה חידוש).

 

20.3.        בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים הבאים יפצה המפעיל את המתנ"ס בהתאם לסכום הנקוב בצידם: 

 

 

מס"ד

ההפרה

הפיצוי

1.

פתיחתהבית קפהבאיחורהעולהעל 45 דקות

1000 ₪לאירוע

2.

איפתיחתהבית קפהבמועדיםהאמוריםבהסכםזה

3,000 ₪לאירוע

3.

איעמידהבתנאיהיחסיםשביןהמוצריםהמפוקחיםלמוצריםללאפיקוח (80:20)

10,000 ₪לכלהפרהוהפרהחוזרת.

4.

איאספקתמספיקמוצריםעדלסיוםשעותהפעילותשלהבית קפה

3,000 ₪לאירוע.

5.

מכירת מוצרים שלא אושרו למכירה כמפורט בהסכם זה.

10,000 ₪ למקרה.

6.

מקרה שני של מכירת מוצרים שלא אושרו למכירה כמפורט בהסכם זה.

הפרה יסודית של ההסכם, חילוט ערבות הביצוע וכן השלמות פיצויים למועצה בגין כל הוצאותיה בקשר עם ביטול ההסכם.

 
21.          כללי

 

21.1.        הימנעות המרכז מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לו על פי ההסכם במקרה מסוים או הסכמה לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים - אין בה ולא תפורש כוויתור על זכות מזכויותיו, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

 

21.2.        לכל שינוי או תיקון להסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי שני הצדדים.

 

21.3.        כתובות הצדדים יהיו כאמור בכותרת ההסכם וכל הודעה תחשב כנמסרה בתוך 3 ימים ממועד משלוחה בדואר רשום, או במועד משלוחה בפקסימיליה בכפוף לאישור טלפוני לקבלתה, או במועד מסירתה במסירה אישית. 

 

נספח בטוח

(למפעילי בית קפה /קפיטריה לרבות ציוד נוסח 1/15)

 

פוליסה מס' _______________________________ חבות מעבידים

 

פוליסה מס' ______________________________ צד ג'

 

פוליסה מס' ______________________________ אש מורחב

 

שם המבוטח ______________________________

 

בקשר עם ________________________________ שם המתנ"ס _______________

 

תקופת הביטוח _____________________________

 

הננו מאשרים כי הרחבנו את הביטוח עפ"י הפוליסות שבנדון.

 

 

ביטוח צד ג'  גבול אחריות לא פחות מ 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופה. החברה למתנ"סים ו/או המתנ"ס ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם הם מבוטחים נוספים בפוליסת צד ג' עם סעיף אחריות צולבת. הפוליסה כוללת סעיף לפיו החריג להרעלה או חומר מזיק במזון ומשקה מבוטל. בפוליסה יבוטל החריג לחבות המוצר

וזאת עד לגבול אחריות של 500,000 שח

-          חבות מעבידים  גבול אחריות לא פחות מ 4,000,000 ₪  לעובד אחד ו -

 8,000,000 ₪ לתקופה. הפוליסה הורחבה לכסות חבות החברה למתנ"סים והמתנס  היה ויחשבו כמעבידים של עובדי המבוטחת.

 

-          ביטוח אש מורחב במלוא ערך כינון של הציוד המיתקנים והמלאי המובאים ע"י המבוטח ו/או קבלני המישנה שלו ו/או ע"י מי מטעמו, בשווי ____________₪.

 

בפוליסות נכללו התנאים שלהלן:

 

א.                  כל שינוי הגורע מזכויות החברה למתנ"סים או המתנ"ס יעשה אך ורק בהסכמתה מראש ובכתב.

 

ב.                   במקרה של ביטול או שינוי בפוליסה, תודיע על כך חברת הביטוח  למתנס .הרב תכליתי רח' דפנה 56 קריית ביאליק. לפחות 50 יום מראש.

 

ג.                    הפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף מהמתנ"ס מהחברה למתנ"סים  וכל הפועלים מטעמם ומהמשתתפים בפעולותיהם.

 

 

הפוליסות הן פוליסות ראשוניות לפני כל ביטוח אחר של המתנ"ס או החברה למתנ"סים.

 

 

 

_______________        _________________            _________________________

תאריך                                    שם חברת ביטוח                  חתימה + חותמת חברת הביטוח

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

__________________                                                                        _______________

          המרכז                                                                                                     המפעיל

 

אישור עו"ד

אני הח"מ ________________, עו"ד של _________________________ (להלן: "המפעיל") מאשר בזה כי ביום _________ חתם בפני _____________, ת.ז. ___________, ואם זה תאגיד - חתמו בפני על הסכם זה דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז ה"ה __________________ ת.ז. ______________ ו- ________________ ת.ז. _____________ שהנם רשאים לחתום ולהתחייב על-פי דין בשם המפעיל וכי התקבלו אצל המפעיל כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המפעיל על הסכם זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המפעיל.

 

עו"ד _____________________

 

 

 

 

 

צרו קשר:
  • דפנה 56
  • קרית ביאליק
  • 049128341
  • פקס: 049128340
מתנסנט חוגים