חיפוש באתר

כללי

נהלי הרשמה

 

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס

 

תושבים יקרים:

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

1. שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח (במתנ"ס דן-עד חודש יולי).

2. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל.החופשות בחגים שבהן אין פעילויות,כמופרט בלוח החופשות,נכללות בעלות החוג.

3. המתנ"ס מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד-שבועי,ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו-שבועי.

4. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

5. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

6. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של משתתפים, עשרה משתתפים ומעלה.

7. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים בהתחשבות מרבית במשתתפים.

8. במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

9. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד, למעט היעדרות שבועיים ומעלה רצוף באישור רפואי או אישור חופשה.

10. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר (במהלך חודשיים מאי-יוני).

11. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי בתחילת השנה. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא. שיעור ניסיון באמצע השנה בעלות 20 ש"ח, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא.

12. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס בשנת תשע"ו עד הסדרת החוב.

13. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת. 14. כניסה לחוג באמצע השנה מותנית באישור מדריך החוג ומנהל שלוחה.

 

הנחות:

1. עבור חוג נוסף במתנ"ס לכל בית אב תינתן הנחה של 10% על הזול מבניהם, למעט בית לגדול טוב.

2. לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף 1, ניתן לפנות לועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבל במזכירות המתנ"ס, יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים עד לתאריך 30/9/15.

3. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות שתתכנס עד סוף אוקטובר 2015. לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים.

4. קריטריון לקבלת הנחה הינו גובה הכנסת המשפחה וזאת על פי טבלה המצויה במשרדי המתנ"ס.

 

 

ביטול השתתפות:

1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת אישור ביטול. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאשר ע"י המתנ"ס ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג, וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.

2. סיום חוג רק בסוף חודש.

3. ביטול חוג יכנס לתוקפו יומיים מיום הגשת טופס הביטול במזכירות מתנ"ס. המשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף תקופת התשלום.

4. מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה 1.4.2016, לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.

5. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.

6. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

 

אופן התשלום:

תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי,או שיקים מראש. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן. שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש להגיע למתנ"ס ולמלא טפסים חדשים, או לשלוח טפסים חדשים באימייל ובפקס, ולאשר טלפונית את קבלתם במזכירות.

צרו קשר:
  • דפנה 56
  • קרית ביאליק
  • 049128341
  • פקס: 049128340
מתנסנט חוגים