חיפוש באתר

כיף בגן אוגוסט יום קצר

הנחיות למילוי הטופס:

הסכם רישום קייטנות 2019 –כולל פעילות חוץ

 

תאריכים 1-8.8.19

 

שימו לב! כל השדות הינם חובה למילוי

 

במידה ויש מסמכים רפואיים אודות מגבלה/בעיה רפואית, יש לשלוח בצירוף שם מלא למייל: miriam.barlv@gmail.com

 

הנחיות להוראת תשלום בכרטיס אשראי:

א. שובר זה נחתם על ידי בלי לנקוב במספר התשלומים או בסכומיהם הואיל וניתנה הרשאה לבית העסק להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת ("ההרשאה");ההרשאה תפקע עם הודעה לבית העסק; ההרשאה תהיה בתוקף גם לחיוב של כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס בגינו ניתן מסמך ההרשאה.

ב. בית העסק מתחייב לשמור על מסמך ההרשאה לתקופה שלא תפחת מ-36 חודשים מהמועד האחרון בו העביר בית העסק לחברת כרטיסי אשראי נתונים בפורמט האלקטרוני בהסתמך על מסמך ההרשאה. תוך 10 ימי עסקים ממועד דרישה ימסור בית העסק את מסמך ההרשאה לחברת כרטיסי אשראי.

ג. בעת ביצוע העסקה בית העסק יציין כי עסקה מסויימת בכרטיס הינה עסקה בהרשאה, כפי שיתאפשר באמצעות מכשיר נקודת הגביה ויודיע ללקוח מראש בדבר אופן החיוב בעסקאות מסוג זה. בית העסק יהיה רשאי לבצע עסקאות בהרשאה, בהן לא נקבע מראש מספר התשלומים וכן עסקאות בהן בית העסק והלקוח לא נקבו בסכומים מסוימים, אלא הלקוח התיר לבית העסק לקבוע את סכום החיוב.

ד. הוראה זו ניתנת לבטול/תיקון ע"י הודעה ממני בכתב במייל matnasbitulim@qb.matnasim.co.il

ה. ותכנס לתוקף לאחר אישור המתנ"ס על קבלת הבקשה לביטול (אישור קבלת המיל) ומסירת אמצעי תשלום חליפי על ידי הח"מ.

ו. ידוע לי כי מרכז קהילתי קרית ביאליק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ויחייב את כרטיס האשראי שלי כל 20 לחודש בגין תעריף החודשי של כל פעילות הרשומה בסעיפים' 1 או 2.

ז. ידוע לי כי במועד החלפה/ביטול/שינוי כרטיס האשראי עלי להודיע על כך בכתב במייל matnasbitulim@qb.matnasim.co.il להנה"ח המרכז קהילתי קרית ביאליק.

ח. במידה ובחודש מסוים לא כובד החיוב ולא הסדרתי את באמצעי תשלום חליפיים, יחויב הכרטיס בחודש הבא בסכום כפול.

 

מין
פרטים על ההורים
הצהרת בריאות
אני מצהיר בזאת כי
יש לבני/בתי מגבלה כרונית (כגון: אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכו').
אישור רפואי:
קובץ מוגבל עד 2mb
אישור רפואי:
קובץ מוגבל עד 2mb
בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי כדלקמן
בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי כדלקמן
הולכת ילדים לקייטנה והחזרתם לביתם
בני/בתי יגיע/תגיע כל בוקר לקייטנה ויוצא/תוצא בלוויית אדם מבוגר מטעם המשפחה
שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהקייטנה
אם אהיה מעוניין כי בני/בתי יילקח על ידי אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע על כך למנהלת הקייטנה.
ילדים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להוציא ילד ממסגרת הקייטנה
ולראיה באנו על החתום
אישור צילום הילד/ה
מאשרים/לא מאשרים לצלם את הילד/ה במסגרת הקייטנה ולהשתמש בתמונות לאתר רשת המתנ"סים ולדף הפייסבוק בלבד.
1. א. שיבוץ בגן ייעשה על פי גילו/ה של הילד/ה , יתכנו גנים רב גילאים. ב. המתנ"ס רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות החינוך במתנ"ס ולפי העניין, על ידי איחודן או פיצולן של קבוצות קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים לקייטנה. ג. הקייטנה תפעל בין התאריכים 01/08-08/08 למעט ימי שישי ושבת, מחיר הקייטנה 450₪. ד. ההרשמה עד תאריך 11.6.19, תוספת תשלום של 100 ₪ מתאריך 12.6.19 ה. מינימום משתתפים לפתיחת קייטנה –20 ילדים. במידה ולא תהיה הרשמה מספקת לקייטנה יקבלו ההורים הודעה עד לתאריך 13.6.2019. ו. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד/ה מהקייטנה לפי השעה שאליו נרשמו. בגין כל רבע שעב של איחור הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 25 ₪ ז. פעילות הקייטנה יכולה לכלול פעילות מחוץ לגן, לא יינתן מענה למשפחות שיבחרו לא להשתתף בפעילות זו, ולא יינתן החזר כספי עבור יום זה. 2. אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על פי האמור בו וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה לקייטנה. 3. ההורים מתחייבים לא לשלוח ילד/ה לקייטנה אם הילד/ה לא מרגיש/ה בטוב או חולה או סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלת ילדים (או כל מחלה אחרת) וכי החזרת הילד/ה מותנית באישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הילד בריא ויכול להיות בחברת ילדים. בכל מקרה מוסכם על ההורים כי חובה עליהם להגיע מיד עם הדרישה לאסוף ילד/ה שחולה ו/או אינו/ה חש/ה בטוב. 4. ידוע להורים כי על פי הנחיית משרד הבריאות, חל איסור על כל צוות הקייטנה לתת תרופות מכל סוג שהוא לילדים. ילדים הנזקקים לסיוע רפואי צמוד, בהוראת רופא, מחויבים בסייעת צמודה באחריות ההורים. 5. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה חולה בקייטנה, יחולו על ההורים. 6. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג שהוא, בשליחת ילד/ה חולה ו/או שאינו חש/ה בטוב חלה על ההורים בלבד. 7. א. ידוע בזאת להורים כי המתנ"ס ערך ביטוח אחריות צד שלישי בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה בקייטנה וזאת מחמת רשלנותה ו/או מי מטעמה. ב. בכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מידית בכתב למתנ"ס אשר יעביר הפניה לטיפול חברת הביטוח. 8. א. הולכת ילד/ה לקייטנה ו/או ממנה, תעשה על ידי המורשים ובאחריותם המלאה. ב. הולכת ילד/ה להורים פרודים ו/או גרושים תעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש או ביה"ד המוסמך שתימסר בכתב למנהל הקייטנה. 9. ידוע להורים שאין החזר כספים בגין ימי מחלה או היעדרות מהקייטנה. 10. מדיניות ביטולים: ביטול עד לפתיחת הקייטנה החזר של 90%. ביטול עד אמצע הקייטנה החזר של 30%. ביטול לאחר אמצע הקייטנה – לא יינתן החזר. 11. מומלץ שלא לשלוח עם הילד/ה מכשירים סלולאריים ו/או דברים יקרי ערך. רשת המתנ"סים אינה ולא תהיה אחראית בשום שלב לכל מכשיר מכל סוג שהוא לרבות אובדן מלא ו/או חלקי, גניבה, נזק ו/או השחתה. 12. למתנ"ס שמורה הזכות , בכל עת, לבטל את השתתפותו של ילד בקייטנה בגין בעיות התנהגות המסכנות אותו או את סביבתו, ללא החזר כספי.
קראתי את התקנון והוא מובן וברור לי

התקנון

 

 1. א.      שיבוץ בגן ייעשה על פי גילו/ה של הילד/ה , יתכנו גנים רב גילאים.

 

          ב.       המתנ"ס רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות החינוך במתנ"ס ולפי העניין, על ידי איחודן או פיצולן של קבוצות קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים לקייטנה.

 

          ג.       הקייטנה תפעל בין התאריכים 01/08-08/08 למעט ימי שישי ושבת, מחיר הקייטנה 450₪.

         ד.       ההרשמה עד תאריך 11.6.19,

                   תוספת תשלום של 100 ₪ מתאריך 12.6.19

          ה.        מינימום משתתפים לפתיחת קייטנה –20 ילדים. במידה ולא תהיה הרשמה מספקת לקייטנה יקבלו ההורים הודעה עד לתאריך 13.6.2019.

 

        ו.       ההורים מתחייבים לאסוף את הילד/ה מהקייטנה לפי השעה שאליו נרשמו.

                  בגין כל רבע שעב של איחור הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 25 ₪

 

     ז.       פעילות הקייטנה יכולה לכלול פעילות מחוץ לגן, לא יינתן מענה למשפחות שיבחרו לא להשתתף

               בפעילות זו, ולא יינתן החזר כספי עבור יום זה.

 

 

 

 

 

 

 

 1. אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על פי האמור בו וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה לקייטנה.
 2. ההורים מתחייבים לא לשלוח ילד/ה לקייטנה אם הילד/ה לא מרגיש/ה בטוב או חולה או סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלת ילדים (או כל מחלה אחרת) וכי החזרת הילד/ה מותנית באישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הילד בריא ויכול להיות בחברת ילדים. בכל מקרה מוסכם על ההורים כי חובה עליהם להגיע מיד עם הדרישה לאסוף ילד/ה שחולה ו/או אינו/ה חש/ה בטוב.

 

 1. ידוע להורים כי על פי הנחיית משרד הבריאות, חל איסור על כל צוות הקייטנה לתת תרופות מכל סוג שהוא לילדים. ילדים הנזקקים לסיוע רפואי צמוד, בהוראת רופא, מחויבים בסייעת צמודה באחריות ההורים.

 

 1. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה חולה בקייטנה, יחולו על ההורים.

 

 1. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג שהוא, בשליחת ילד/ה חולה ו/או שאינו חש/ה בטוב חלה על ההורים בלבד.

 

 1. א. ידוע בזאת להורים כי המתנ"ס ערך ביטוח אחריות צד שלישי בגין אחריות לנזקי גוף העלולים           להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה בקייטנה וזאת מחמת רשלנותה ו/או מי מטעמה.

          ב.       בכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מידית בכתב למתנ"ס אשר יעביר הפניה לטיפול חברת הביטוח.

 

 1. א.      הולכת ילד/ה לקייטנה ו/או ממנה, תעשה על ידי המורשים ובאחריותם המלאה.

          ב.       הולכת ילד/ה להורים פרודים ו/או גרושים תעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש או ביה"ד המוסמך שתימסר בכתב למנהל הקייטנה.

 

 1. ידוע להורים שאין החזר כספים בגין ימי מחלה או היעדרות מהקייטנה.

 

 1. מדיניות ביטולים:

          ביטול עד לפתיחת הקייטנה החזר של 90%.

          ביטול עד אמצע הקייטנה החזר של 30%.

          ביטול לאחר אמצע הקייטנה – לא יינתן החזר.

 

 1. מומלץ שלא לשלוח עם הילד/ה מכשירים סלולאריים ו/או דברים יקרי ערך. רשת המתנ"סים אינה ולא תהיה אחראית בשום שלב לכל מכשיר מכל סוג שהוא לרבות אובדן מלא ו/או חלקי, גניבה, נזק ו/או השחתה.
 2. למתנ"ס שמורה הזכות , בכל עת, לבטל את השתתפותו של ילד בקייטנה בגין בעיות התנהגות המסכנות אותו או את סביבתו, ללא החזר כספי.

מתנסנט חוגים