לפעילות עד הבית לחצו כאן!
הודעה לציבור בדברמתשלומים חודש מרץ 2020

חיפוש באתר

הסכם השתתפות בצהרון המרכז קהילתי לשנת הלימודים תשע"ז (ספטמבר 2019-יוני 2020)

הנחיות למילוי הטופס:

נא למלא את כל השדות!

תאריך
שם מלא
כללי
1 .הצהרון יפעל בימים א'-ה' בשעות 17:00 -12:45 לילדי בי"ס, ובשעות 14:00-17:00 לילדי הגן בין התאריכים 01.09.2017-30.06.2018
2.הצהרון יהיה סגור בערבי חג, במקביל ללוח החופשות שיימסר בתחילת שנה בצהרון, לפי לוח ימי החופשה של התמ"ת.
3.בימי חופשה מלימודים, ובהתאם ללוח החופשות, הצהרון יפעל בין השעות 07:30-17:00 ללא תוספת תשלום.
4.בימי שביתה הצהרון יפעל במתכונת רגילה, למעט במקרים של שביתה ארצית. עם זאת, המתנ"ס מתחייב לעשות את מירב המאמצים להפעיל את הצהרונים במסגרת ימים ארוכים בימי שביתות.
צהרון יפתח רק במידה ויהיו 18 ילדים רשומים ומשולמים
6.לא ניתן להירשם לצהרון לחודש בודד.
7.קביעת מיקומי הצהרונים משותפת לאגף חינוך בעירייה. מיקום הצהרונים הסופי יימסר להורים במהלך חודש יוני.
מחירים ותשלומים
1. מחיר השתתפות בצהרון הינו 950 ₪ לחודש, בהרשמה מוקדמת עד לתאריך 11.08.2016, לאחר תאריך זה המחיר יעלה. מחיר הסעות 130 ₪.
2. התשלום יבוצע בעת ההרשמה בכרטיס אשראי או המחאות דחויות עבור כל השנה. במקרה של המחאה חוזרת או ביטולה, יגבה המתנ"ס עמלה + ריבית פיגורים כפי שנהוג בבנק.
3. ניכוי תשלום עבור הצהרון , יעשה בתנאים קבועים ואחידים ע"י המתנ"ס ומידי חודש בחודשו. זמן הפירעון לא יאוחר מ-10 לחודש בלבד.
4. שכר הצהרון ישולם גם בגין ימים שבהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל סיבה אחרת.
5. מובהר, למען הסר ספק , כי אי עמידה בתשלום כלשהו, תגרור הפסקה מיידית של השתתפות הילד בצהרון.
6. כל איחור מעבר לשעת הסיום 17:00 יחויב בתשלום נוסף של 25 ₪ ויחוייב ע"י צוות הצהרון.
איסוף:
1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאחר מהשעה 17:00 ומתחייבים לדייק. בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 25 ₪. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת המתנ"ס.
2. האיסוף יעשה על ידי ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב.
3. מובהר כי בצהרון בו יש איסוף רב של ילדים מגני ילדים הסמוכים לצהרון, יהא המתנ"ס רשאי להוציא את הילדים מהגן לפני השעה 13:20. למען הסר ספק , ידוע להורים כי סירוב לאמור לעיל יגרום למתנ"ס קושי לתת את השירות ויתכן ולא תהיה אפשרות לצרף את הילד לצהרון.
הצהרת בריאות: ההורים מצהירים בזה כי בריאות ילדם תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
1. ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס, מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
2. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון (נספח נפרד).
3. ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד, אם הוא חש שלא בטוב או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת.
4. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו למתנ"ס ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את המתנ"ס על כל שינוי בפרטים אלו.
5. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש המתנ"ס להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.
ביטוח הילדים:
המתנ"ס אחראי לבטח את הילדים בביטוח צד ג'. הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשע"א את כלל תלמידי מוסדות החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך.
הפסקת השתתפות:
1. על הורי המשתתף להודיע חודש ימים מראש ובכתב, למשרדי המתנ"ס או למנהלת המדור לגיל הרך, על בקשתם להפסקת שהות הילד בצהרון.
2. שימו לב, החל מתאריך 31.03.2017 לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בצהרון, וההורים יחוייבו בתשלום עד סוף השנה.
3. ילד שנעדר מהצהרון מפאת מחלה או נעדר מכל סיבה אחרת שהיא, ישלם שכר לימוד מלא.
4. המתנ"ס יהיה רשאי להחליט, על פי שיקול דעתה של גננת הצהרון, רכזת הגיל הרך ומנהל המתנ"ס, כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה אחרת.
5. במקרה הנ"ל המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים, שבוע ימים מראש. גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון תיפסק, החל ממועד הפסקת השתתפות ואילך.
בחודשים יולי אוגוסט יפעל הצהרון משעה 07:30-17:00 במתכונת קייטנות - התשלום בנפרד. מובהר בזה, כי פעילות הצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה, מעת לעת, מהרשות המקומית ו/או מהחברה למתנ"סים ו/או ממשרד התמ"ת ו/או מכל גורם מוסמך אחר.
ולראיה באתי על החתום
חתימת ההורים
אישור צילום הילד/ה
שם מלא
שם הילד/ה
מאשרים/לא מאשרים לצלם את הילד/ה במסגרת הצהרון ולהשתמש בתמונות לאתר רשת המתנ

התקנון

תהליך הרישום יסתיים אךורק לאחר התשלום בדף הבא!


מתנסנט חוגים הצהרת נגישות