חיפוש באתר

טפסים

תחרות צילום

תחרות צילום

הנחיות למילוי הטופס:

רשת המתנ"סים קריית ביאליק מכריזה על תחרות צילום נושאת פרסים לצלמים.

 

 

התחרות תחולק לשתי קטגוריות:
1. פינות חמד בעיר
2. טבע עירוני בקריית ביאליק

את התחרות תנהל גב חוה פישר (מנהלת התחרות).

תקינה ואמתית בלבד
יש לבחור אחת מהאפשרויות
תמונה ראשונה:
חובה להוסיף קובץ!
חובה להעלות לפחות תמונה אחת עד 4 MBקובץ מוגבל עד 2mb
תמונה שנייה:
לא חובהקובץ מוגבל עד 2mb

התקנון

תקנון תחרות צילום רשת המתנ"סים קריית ביאליק

 

רשת המתנ"סים קריית ביאליק מכריזה על תחרות צילום נושאת פרסים לצלמים.

 

התחרות תחולק לשתי קטגוריות:
1. פינות חמד בעיר
2. טבע עירוני

את התחרות תנהל גב חוה פישר (מנהלת התחרות).


התחרות תתקיים באתר רשת המתנ"סים
mqb.org.il

 

אל האתר יועלו תמונות המשתתפים, יוצגו התמונות המתמודדות בתחרות, ויפורסמו הודעות הנוגעות לתחרות.
לתחרות יוגשו צילומים של פינות חמד וטבע עירוני שצולמו בשטח המוניציפאלי של עיריית קריית ביאליק.
התחרות פתוחה לכלל תושבי העיר, בכפוף להוראות תקנון זה, למעט לעובדי עיריית קריית ביאליק ועובדי רשת המתנ"סים, אשר אינם רשאים להשתתף בתחרות.
רשת המתנ"סים  תהא רשאית לעדכן או לשנות את הוראות תקנון זה בכל מועד שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר הנוגע לתחרות יגברו הוראות תקנון זה.
רשת המתנ"סים תהא רשאית לפסול משתתף שאינו עונה על הוראות התקנון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 הערה: כל הנאמר בתקנון זה נאמר בלשון זכר מטעמי נוחות ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.
________________________________________
לוחות זמנים
________________________________________
 מועד פתיחת התחרות הינו יום ראשון, 13.11.2016 בשעה 8:00, מועד סיום שליחת התמונות לתחרות הינו ביום ראשון  11.12.2016, בשעה 16:00 תמונה שתישלח לאתר התחרות לאחר תקופת התחרות תיפסל.
בתום תקופת התחרות ייבחנו התמונות המשתתפות על ידי צוות שופטי התחרות. ועדת השיפוט תבחר את 20 התמונות שישתתפו בתערוכה, וכן את התמונות שיעלו לגמר. החלטה על התמונות הזוכות תהיה של ועדת השיפוט ובחירת הקהל (ההכרעה תהיה ביחס שווה בין בחירת הקהל ובחירת הוועדה).

פרסום שמות הזוכים, הן בפרסים והן בהצגת תמונות בתערוכה, ייעשה באתר התחרות ביום שלישי, 27.12.2016 בימי פסטיבל האור.

 

שיפוט
________________________________________
הצילומים הזוכים ייבחרו ע"י צוות שופטים. צוות השופטים הכולל: צלמים מקצועיים, חברי מועצת העיר ונציגי ציבור.


התמונות ייבחרו באנונימיות, מבלי שצוות השופטים יודע את זהותם של הצלמים אשר צילמו את התמונות המשתתפות. תימנע משופטי התמונות בתחרות , זהות המצלם בזמן השיפוט בשיטה הבאה:
1. לאחר סגירת מועד שליחת התמונות לתחרות (ראה למעלה – לוחות זמנים) כל תמונה תמוספר על ידי מנהל התחרות.
2. הצילומים יועברו לשופטים כשהם ממוספרים ללא פרטים על זיהוי המצלם.
3. השופטים יבחרו בתמונות המיועדות להשתתפות בתחרות, ועל התמונות שיועלו לבחירת הקהל.

4. מנהל התחרות ישכלל את בחירת הקהל עם בחירת ועדת השיפוט ויודיע על זהות התמונות המנצחות.

________________________________________
פרסים לזוכים
________________________________________
בכל קטגוריה ייבחרו שלושה זוכים למקומות הראשונים בתחרות:
פרס לזוכה במקום הראשון  יהיה מצלמה.

פרס לזוכה במקום שני  יהיה שובר לאלבום דיגיטלי
פרס לזוכה במקום שלישי יהיה שובר להדפסת תמונות על קנבס

 
כמוכן, צוות השופטים יבחר בעשרים תמונות בכל קטגוריה, אשר יוצגו בתערוכה שתיערך במהלך חודשי דצמבר-ינואר וכן ברחבי העיר למשך תקופה שתיקבע על ידי העירייה.  
פרסום שמות הזוכים, הן בפרסים והן בהצגת התמונות בתערוכה, ייעשה באתר התחרות ביום ג' 27.12.16 .
________________________________________

הצהרות והתחייבויות המשתתף
________________________________________
המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי העירייה כדלקמן:  
1. כי כל התמונות המוגשות על ידו במסגרת התחרות צולמו מבלי לפגוע, להפריע או להטריד בעלי חיים או לפגוע בבית גידולן.
2. כי כל התמונות המוגשות לתחרות לא זכו בעבר בתחרויות צילום אחרות, בארץ או בעולם.
3. כי כל התמונות המוגשות מטעמו לתחרות הינן מקוריות ונוצרו על ידו וכן הוא הבעלים הבלעדי בכל הזכויות בתמונות ובפרט זכויות היוצרים הקיימות בתמונות וכי התמונות אינן מפרות את זכויותיו של צד שלישי כלשהו. כמוכן, ידוע לו כי רשת המתנ"סים  רשאית לדרוש ממנו הוכחות להיותו הבעלים הבלעדי בזכויות כאמור.
4. כי ידוע לו כי התמונות שיוגשו על יד באתר התחרות יהיו חשופות לצפיית הציבור וכי ככל שמופיעים בתמונות בני אדם הוא קיבל את הסכמתם המפורשת לפרסום התמונות.
5. כי התמונה עונה על הדרישות המפורטות בנספח לתקנון וכי פרט לעריכה בסיסית (חיתוך מינורי לשם בניית קומפוזיציה, התאמת צבעים) התמונות לא עברו כל עיבוד. ידוע למשתתף כי תמונות שעברו עיבוד אגרסיבי (ובכלל זה הסרת פריטים מהרקע, הדבקת פרטים, שינוי צבעים קיצוני וכיו"ב –בהתאם להנחיות המפורטות בתחתית תקנון זה) ייפסלו.
6. כי הוא מוותר על זכותו המוסרית בתמונות לתקופת התחרות ומאשר לרשת המתנ"סים  לפרסם באתר התחרות ולבחון את תמונותיו במסגרת תקופת התחרות כשהן נטולות כל סממן מזהה. יובהר כי התמונות הזוכות יפורסמו על ידי רשת המתנ"סים תוך אזכור שמו של המשתתף על גביהן בתחתית התמונה.

7. כי הוא אחראי באופן אישי לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם כתוצאה מהשימוש ומפרסום התמונות, לרבות (אך לא רק) בהיבטים של זכויות קניין רוחני והגנת הפרטיות, וכן כי יפצה וישפה את העירייה או מי מטעמה, בגין כל נזק שייגרם, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה או תביעה הנובעת ממעשה או מחדל הקשורים בדרך כלשהי לתמונות או מהפרה ישירה או עקיפה של הוראות תקנון זה.
8. כי הוא נותן בזאת לעירייה או למי מטעמה רשות בלתי חוזרת, ללא תשלום, בלתי מוגבלת בזמן וניתנת להעברה, להציג, לפרסם ולעשות שימוש בתמונות, תוך מתן קרדיט,וכן לעשות שימוש במידע המסופק לעירייה במסגרת התחרות בכל דרך הנראית לה, ללא מגבלת זמן ובאופן בלתי חוזר, בין היתר, בפרסום באתר התחרות או באתרים או מקומות אחרים, לרבות בעיתונות אלקטרונית או כתובה או בכל מדיה אחרת או בשילוב התמונות במסגרת פרסומים של העירייה, והכול ללא שום טענה או דרישה מצידו וללא מתן תמורה מכל סוג.
9. כי ידוע לו שרשת המתנ"סים תהא רשאית לשנות את תקופת התחרות, את הפרס ואת מועד פרסום שמות הזוכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תוך פרסום הודעה באתר התחרות.
10. כי אין לו או למי מטעמו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשת המתנ"סים בגין ההשתתפות בתחרות וכל הכרוך בה, לרבות (אך לא רק), בגין החלטת העירייה לגבי הפסקת תחרות, שינוי מועד התחרות, מועד פרסום שמות הזוכים, פסילת משתתפים, פסילת תמונות, העברת תמונות בין הקטגוריות השונות בתחרות, פרסום התמונות ובחירת הזוכים בתחרות, השימוש הנעשה בתכנים המועלים על ידו, שינוי הפרס, איכותו, טיבו או מועד מסירתו וכל יתר התנאים המפורטים בתקנון זה.
11. כי ידוע לו שרשת המתנ"סים לא תשא באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות.
12. כי ידוע לו שרשת המתנ"סים תהא רשאית להשאיר את אתר התחרות פעיל וזמין לציבור גם לאחר תום התחרות ולסגור אותו בכל עת לאחר תום התחרות וכן היא רשאית לפרסם את התמונות המשתתפות התחרות באתר התחרות.
13. כי ידוע לו כי רשת המתנ"סים אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד' אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בתחרות.
14. כי ידוע לו כי רשת המתנ"סים רשאית להפסיק את התחרות בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
________________________________________
הנחיות כלליות
________________________________________
1. כל משתתף רשאי לשלוח עד שתי תמונות בכל אחת משתי הקטגוריות.
2. פסילת תמונות – רשת המתנ"סים, רשאית לפסול תמונות ברמה נמוכה לרבות (אך לא רק) תמונות מטושטשות או לא ברורות, תמונות שרמת החדות שלהן נמוכה, תמונות חשוכות מדי וכיו"ב.

3. שליחת התמונות תתבצע דרך אתר התחרות. התמונות יוגשו ללא מסגור, ללא לוגו וללא כל ציון שם, כתובת או כל מידע אחר, פרטי המשתתף יצורפו בטופס נפרד, בהתאם להנחיות המפורטות באתר התחרות. השלמת תהליך הגשת הצילום מחייבת את מילוי טופס הפרטים במלואו.בסיום תהליך הגשת התמונה תתקבל הודעה המאשרת את קבלת הצילום לתחרות.

4. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד רשת המתנ"סים, בכל עניין הנובע במישרין או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.

________________________________________
כללים לעריכת תמונות
________________________________________
התמונה צריכה לשקף נאמנה את המציאות כפי שראה וחווה אותה הצלם, ואין לערוך מניפולציות באמצעות עריכת מחשב.

 עיבודי תמונה אסורים:
• החלקת רקע, או שימוש בכלי הסרת רעשים לצורך החלקת רקע.
• הוספה או הורדה של פריטים מהתמונה
• שינוי צבעים קיצוני או סלקטיבי.
• שימוש בפילטרים דיגיטליים.
• חיבור חשיפות כפולות.
• חידוד סלקטיבי קיצוני.
• שימוש קיצוני בכלים-
dodge&burn באופן שמעוות את התמונה או עיבודיHDR .
 

 

 

 


מתנסנט חוגים הצהרת נגישות