חיפוש באתר

טפסים

תחרות תחפושות משפחתית

תחרות תחפושות משפחתית

הנחיות למילוי הטופס:

לתושבי קרית ביאליק בלבד
מועד פתיחת התחרות הינו יום שלישי, 23.2.21 בשעה 8:00, מועד סיום שליחת התמונות לתחרות הינו ביום ראשון 28.2.21, בשעה 16:00 תמונה שתישלח לאתר התחרות לאחר תקופת התחרות תיפסל.

יש להקפיד על שליחת קבצים בנפח של עד 2 מגה

אנא צרפו את התמונה:
קובץ מוגבל עד 2mb

התקנון

תקנון תחרות תחפושת משפחתית -  רשת המתנ"סים קריית ביאליק


________________________________________
נושא התחרות
________________________________________

 

רשת המתנ"סים קריית ביאליק מכריזה על תחרות צילומים נושאת פרסים בנושא– המשפחה המחופשת (תצלומי משפחות בתחפושות פורים, לפחות מבוגר אחד וילד אחד)


את התחרות ינהל המתנ"ס  .רשת המתנ"סים תפתח קישור שיוקדש לתחרות, בכתובת:

 

Mqb.org.il

 

אליו יועלו תמונות המשתתפים, יוצגו התמונות המתמודדות בתחרות, יפורסמו הודעות הנוגעות לתחרות וכן יוכרזו שמות הזוכים. 
לתחרות יוגשו צילומים של משפחות מחופשות תושבי קריית ביאליק.


התחרות פתוחה לכלל תושבי העיר, בכפוף להוראות תקנון זה, למעט לעובדי עיריית קריית ביאליק ועובדי רשת המתנ"סים, אשר אינם רשאים להשתתף בתחרות.
רשת המתנ"סים  תהא רשאית לעדכן או לשנות את הוראות תקנון זה בכל מועד שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר הנוגע לתחרות יגברו הוראות תקנון זה.
המתנ"ס יהיה רשאי לפסול משתתף שאינו עונה על הוראות התקנון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 הערה: כל הנאמר בתקנון זה נאמר בלשון זכר מטעמי נוחות ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.
________________________________________
לוחות זמנים
________________________________________
 מועד פתיחת התחרות הינו יום שלישי, 23.2.21 בשעה  8:00, מועד סיום שליחת התמונות לתחרות הינו ביום ראשון  28.2.21, בשעה 16:00 תמונה שתישלח לאתר התחרות לאחר תקופת התחרות תיפסל.
בתום תקופת התחרות ייבחנו התמונות המשתתפות על ידי צוות שופטי התחרות וכן עפ"י בחירת הקהל (ההכרעה תהיה ביחס שווה בין בחירת הקהל ובחירת הוועדה). צוות שופטי התחרות יכריז על התמונות שיפורסמו בתערוכה וכן על התמונות הזוכות בפרס כספי.
פרסום שמות הזוכים, הן בפרסים הכספיים והן בהצגת תמונות בתערוכה, ייעשה באתר התחרות ביום חמישי 4.3.21

 

שיפוט
________________________________________
הצילומים הזוכים ייבחרו ע"י צוות שופטים. צוות השופטים הכולל: חברי ועדת תוכניות של רשת המתנסים, מעצבת תחפושות לפורים.


התמונות ייבחרו באנונימיות, מבלי שצוות השופטים יודע את זהותם של הצלמים אשר צילמו את התמונות המשתתפות. תימנע משופטי התמונות בתחרות , זהות המצלם בזמן השיפוט בשיטה הבאה:
1. לאחר סגירת מועד שליחת התמונות לתחרות (ראה למעלה – לוחות זמנים) כל תמונה תמוספר על ידי מנהל התחרות.
2. הצילומים יועברו לשופטים כשהם ממוספרים ללא פרטים על זיהוי המצלם.
3. שלוש תמונות בכל קטגוריה יבחרו על ידי צוות השופטים לפי מקום ראשון, שני ושלישי ויועברו חזרה לידי מנהל התחרות.
4. מנהל התחרות יעביר את שמות הזוכים למארגני התחרות שיכריזו על הזכייה במועד שנקבע מראש (ראה לוחות זמנים).

הצהרות והתחייבויות המשתתף
________________________________________
המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי רשת המתנ"סים כדלקמן:
4. כי כל התמונות המוגשות לתחרות לא זכו בעבר בתחרויות צילום אחרות, בארץ או בעולם.
5. כי כל התמונות המוגשות מטעמו לתחרות הינן מקוריות ונוצרו על ידו וכן הוא הבעלים הבלעדי בכל הזכויות בתמונות ובפרט זכויות היוצרים הקיימות בתמונות וכי התמונות אינן מפרות את זכויותיו של צד שלישי כלשהו. כמוכן, ידוע לו כי רשת המתנ"סים  רשאית לדרוש ממנו הוכחות להיותו הבעלים הבלעדי בזכויות כאמור.
6. כי ידוע לו כי התמונות שיוגשו על יד באתר התחרות יהיו חשופות לצפיית הציבור וכי ככל שמופיעים בתמונות בני אדם הוא קיבל את הסכמתם המפורשת לפרסום התמונות.
7. כי התמונה עונה על הדרישות המפורטות בנספח לתקנון וכי פרט לעריכה בסיסית (חיתוך מינורי לשם בניית קומפוזיציה, התאמת צבעים) התמונות לא עברו כל עיבוד. ידוע למשתתף כי תמונות שעברו עיבוד אגרסיבי (ובכלל זה הסרת פריטים מהרקע, הדבקת פרטים, שינוי צבעים קיצוני וכיו"ב –בהתאם להנחיות המפורטות בתחתית תקנון זה) ייפסלו.
8. כי הוא מוותר על זכותו המוסרית בתמונות לתקופת התחרות ומאשר לרשת המתנ"סים לפרסם באתר התחרות ובכל מדיה אחרת את תמונותיו. ולבחון את תמונותיו במסגרת תקופת התחרות כשהן נטולות כל סממן מזהה. יובהר כי התמונות הזוכות יפורסמו על ידי רשת המתנ"סים תוך אזכור שמו של המשתתף על גביהן בתחתית התמונה באופן סביר בנסיבות העניין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת המתנ"סים.
9. כי הוא אחראי באופן אישי לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם כתוצאה מהשימוש ומפרסום התמונות, לרבות (אך לא רק) בהיבטים של זכויות קניין רוחני והגנת הפרטיות, וכן כי יפצה וישפה את רשת המתנ"סים או מי מטעמה, בגין כל נזק שייגרם, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה או תביעה הנובעת ממעשה או מחדל הקשורים בדרך כלשהי לתמונות או מהפרה ישירה או עקיפה של הוראות תקנון זה.
10. כי הוא נותן בזאת לרשת המתנ"סים או למי מטעמה רשות בלתי חוזרת, ללא תשלום, בלתי מוגבלת בזמן וניתנת להעברה, להציג, לפרסם ולעשות שימוש בתמונות, תוך מתן קרדיט,וכן לעשות שימוש במידע המסופק לרשת  המתנ"סים במסגרת התחרות בכל דרך הנראית לה, ללא מגבלת זמן ובאופן בלתי חוזר, בין היתר, בפרסום באתר התחרות או באתרים או מקומות אחרים, לרבות בעיתונות אלקטרונית או כתובה או בכל מדיה אחרת או בשילוב התמונות במסגרת פרסומים של העירייה, והכול ללא שום טענה או דרישה מצידו וללא מתן תמורה מכל סוג.
11. כי ידוע לו שרשת המתנ"סים תהא רשאית לשנות את תקופת התחרות, את הפרס ואת מועד פרסום שמות הזוכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תוך פרסום הודעה באתר התחרות.
12. כי אין לו או למי מטעמו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשת המתנ"סים או מי מטעמה בגין ההשתתפות בתחרות וכל הכרוך בה, לרבות (אך לא רק), בגין החלטת רשת המתנ"ים לגבי הפסקת תחרות, שינוי מועד התחרות, מועד פרסום שמות הזוכים, פסילת משתתפים, פסילת תמונות, פרסום התמונות ובחירת הזוכים בתחרות, השימוש הנעשה בתכנים המועלים על ידו, שינוי הפרס, איכותו, טיבו או מועד מסירתו וכל יתר התנאים המפורטים בתקנון זה.
13. כי ידוע לו שרשת המתנ"סים או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות.
14. כי ידוע לו שרשת המתנ"סים רשאית להשאיר את אתר התחרות פעיל וזמין לציבור גם לאחר תום התחרות ולסגור אותו בכל עת לאחר תום התחרות וכן היא רשאית לפרסם את התמונות המשתתפות התחרות באתר התחרות.
15. כי ידוע לו כי רשת המתנ"סים אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד' אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בתחרות.
16. כי ידוע לו כי רשת המתנ"סים רשאית להפסיק את התחרות בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
________________________________________
הנחיות כלליות
________________________________________
1. כל משתתף רשאי לשלוח עד שלוש תמונות , הכוללות תחפושת משפחתית – לפחות מבוגר אחד וילד אחד.
2. פסילת תמונות – רשת המתנ"סים או מי מטעמה, רשאית לפסול תמונות ברמה נמוכה לרבות (אך לא רק) תמונות מטושטשות או לא ברורות, תמונות שרמת החדות שלהן נמוכה, תמונות חשוכות מדי וכיו"ב.
3. שליחת התמונות תתבצע דרך אתר התחרות. התמונות יוגשו ללא מסגור, ללא לוגו וללא כל ציון שם, כתובת או כל מידע אחר, פרטי המשתתף יצורפו בטופס נפרד, בהתאם להנחיות המפורטות באתר התחרות. השלמת תהליך הגשת הצילום מחייבת את מילוי טופס הפרטים במלואו.בסיום תהליך הגשת התמונה תתקבל הודעה המאשרת את קבלת הצילום לתחרות.
4. מועד ומיקום מסירת הפרסים ייבחר על ידי רשת המתנ"סים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
5. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד רשת המתנ"סים, בכל עניין הנובע במישרין או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.

________________________________________
כללים לעריכת תמונות
________________________________________
התמונה צריכה לשקף נאמנה את המציאות כפי שראה וחווה אותה הצלם, ולעולם לא להוליך שולל את הצופה בדרך של שינויים ומניפולציות צילומיות באמצעות עריכת מחשב.
 עיבודי תמונה מותרים:
• הסרת כתמי אבק מהתמונה, הסרת רעש (במתינות)
• שימוש בכלים- ,
curves , colors ,Levels (במתינות)
• שימוש בכלים- 
saturation, contrast (במתינות)
• שימוש בכלים-
shadow and highlights
• חידוד (במתינות) כולל חידוד סלקטיבי קל
• שימוש בכלים קרופ במתינות ובתנאי שהתמונה הסופית תתאים להדפסה ולהגדלה.
 עיבודי תמונה אסורים:
• החלקת רקע, או שימוש בכלי הסרת רעשים לצורך החלקת רקע.
• הוספה או הורדה של פריטים מהתמונה
• שינוי צבעים קיצוני או סלקטיבי.
• שימוש בפילטרים דיגיטליים.
• חיבור חשיפות כפולות.
• חידוד סלקטיבי קיצוני.
• שימוש קיצוני בכלים-
dodge&burn באופן שמעוות את התמונה או עיבודיHDR .

 

 


מתנסנט חוגים הצהרת נגישות