חיפוש באתר

הסכם רישום קייטנות 2016

הנחיות למילוי הטופס:

נא למלא את כל השדות

מין
פרטי ההורים
אם
אב
אישור צילום הילד/ה
שם הילד/ה
מאשרים/לא מאשרים לצלם את הילד/ה במסגרת הקייטנה ולהשתמש בתמונות לאתר רשת המתנ"סים ולדף הפייסבוק בלבד.
הסכם עם ההורים
1. לבקשה יש לצרף הצהרה על בריאות הילד/ה והולכת הילדים לקייטנה וממנה - חתומים על ידי שני בני הזוג.
2א. שיבוץ ילד/ה בכיתה ייעשה על פי גילו/ה של הילד/ה.
2ב. המתנ"ס רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות החינוך במתנ"ס ולפי העניין, על ידי איחודן או פיצולן של קבוצות קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים לקייטנה.
2ג. הקייטנה תפעל בין התאריכים 13-20.04.2016 למעט ימי שישי ושבת, בעלות 600 ₪.
3. אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על פי האמור בו וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה לקייטנה.
4. ההורים מתחייבים לא לשלוח ילד/ה לקייטנה אם הילד/ה לא מרגיש/ה בטוב או חולה או סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלת ילדים (או כל מחלה אחרת) וכי החזרת הילד/ה מותנית באישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הילד בריא ויכול להיות בחברת ילדים. בכל מקרה מוסכם על ההורים כי חובה עליהם להגיע מיד עם הדרישה לאסוף ילד/ה שחולה ו/או אינו/ה חש/ה בטוב.
5. ידוע להורים כי על פי הנחיית משרד הבריאות, חל איסור על כל צוות הקייטנה לתת תרופות לילדים. רק במקרה של חום גבוה, רשאי צוות הקייטנה, ליתן אקמול בלבד, בכפוף להסכמת ההורים וחתימתם על טופס המתיר וכי הילד/ה אינו רגיש/ה לאקמול.
6. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה חולה בקייטנה, יחולו על ההורים.
7. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג שהוא, בשליחת ילד/ה חולה ו/או שאינו חש/ה בטוב חלה על ההורים בלבד.
8. מוסכם כי במידה והילד/ה חולה, לא מרגיש טוב, או כל סיבה אחרת, שהמתנ"ס יפנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון שצוינו בשאלון "פרטים למועמד" וההורים מתחייבים, להגיע מיידית ולאסוף את הילד/ה.
9. א. ידוע בזאת להורים כי המתנ"ס ערך ביטוח אחריות צד שלישי בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה בקייטנה וזאת מחמת רשלנותה ו/או מי מטעמה.
9ב. בכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מיידית בכתב למתנ"ס אשר יעביר הפניה לטיפול חברת הביטוח.
10. א. הולכת ילד/ה לקייטנה ו/או ממנה, תעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה.
10ב. יש לציין בטופס הולכת ילדים לקייטנה ו/או ממנה תעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה.
10ג. הולכת ילד/ה להורים פרודים ו/או גרושים תעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש או ביה"ד המוסמך שתימסר בכתב למנהל הקייטנה.
שם האב
שם האם
11. ידוע להורים שאין החזר כספים בגין ימי מחלה או היעדרות מהקייטנה.
12. מדיניות ביטולים: ביטול עד לפתיחת הקייטנה החזר של 90% | ביטול עד אמצע הקייטנה החזר של 30% | ביטול לאחר אמצע הקייטנה - לא יינתן החזר.
13. מומלץ שלא לשלוח עם הילד/ה מכשירים סלולאריים ו/או דברים יקרי ערך. רשת המתנ"סים אינה ולא תהיה אחראית בשום שלב לכל מכשיר מכל סוג שהוא לרבות אובדן מלא ו/או חלקי, גניבה, נזק ו/או השחתה.
קראתי את התקנון והוא מובן וברור לי:
חתימת הורים
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות