חיפוש באתר

טפסים

הסכם השתתפות בצהרון גנים המרכז קהילתי לשנת הלימודים תשפ"א (ספטמבר 2020-יוני 2021)

הסכם השתתפות בצהרון גנים המרכז קהילתי לשנת הלימודים תשפ"א (ספטמבר 2020-יוני 2021)

הולכת ילדים לצהרונים והחזרתם לביתם
1 .בני/בתי יגיע/תגיע כל יום לצהרון ויוצא/תוצא בלוויית אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.
2 .שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהצהרונים הינם:
3.אם אהיה מעוניין כי בני/בתי יילקח על ידי אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, הריני מתחייב להודיע על כך לרכזת גיל הרך ומשפחה.
הצהרת בריאות
מצהיר בזאת כי:
לא ידוע לי על מגבלות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בצהרון.
יש לבני/בתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בצהרון כדלקמן:
בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה
אישור צילום הילד/ה
מאשרים/לא מאשרים לצלם את הילד/ה במסגרת הצהרון ולהשתמש בתמונות לאתר רשת המתנ"סים ולדף הפייסבוק בלבד. אני הח"מ מאשר לקבל מסרוני sms מרשת המתנ"סים קריית ביאליק
חתמו כאן

התקנון

יש לשלם מקדמה בסך של 400 ש"ח לצורך שמירת מקום שינוכו מתשלום חודש 09/2020
במקרה של ביטול השתתפות ינוכו דמי ביטול על סך 150ש"ח מסכום המקדמה
כללי:
1 .הצהרון יפעל בימים א'-ה' ובשעות 14:00-17:00 לילדי הגן
01.09.2020-30.06.2021 התאריכים בין
2 .הצהרון יהיה סגור בערבי חג, במקביל ללוח החופשות שיימסר בתחילת שנה בצהרון,
לפי לוח ימי החופשה של התמ"ת.
3 .בימי חופשה מלימודים, ובהתאם ללוח החופשות של משרד התמ"ת, הצהרון יפעל בין השעות -30:07
00:17 ללא תוספת תשלום.
4 .בימיי שביתה הצהרון יפעל במתכונת רגילה 14:00-17:00 ,מעל שלושה ימים של שביתה הצהרון ייתן
07:30-17:00. מענה
5 .מינימום מספר נרשמים לפתיחת צהרון - 18 ילדים. תימסר הודעה להורים עד לתאריך 23.7.2020
במידה והצהרון לא יוכל להיפתח עקב מיעוט נרשמים.
6 .לא ניתן להירשם לצהרון לחודש בודד.
7 .קביעת מיקומי הצהרונים משותפת לאגף חינוך בעירייה.
מיקום הצהרונים הסופי יימסר להורים במהלך חודש אוגוסט.
8 .מיקום הצהרון יוכל להשתנות במקרה חריג במהלך השנה וזאת בהודעה של שבועיים מראש.
9 .פעילות הצהרון בימים הארוכים יכולה לכלול פעילות מחוץ לגן, לא יינתן מענה למשפחות שיבחרו לא
להשתתף בפעילות חוץ.
מחירים ותשלומים:
1 .מחיר השתתפות בצהרון הינו 935 ₪ לחודש. המחיר יכול להשתנות בהתאם להחלטת ממשלה.
2 .יש לשלם מקדמה בסך של 400 שח לצורך שמירת מקום שינוכו בתשלום חודש ספטמבר.
במקרה של ביטול הרשמה יוחזרו 250 שח בלבד וזאת לפני פתיחת שנת הלימודים,
במקרה של ביטול אחרי פתיחת שנת הלימודים עלות המקדמה לא תוחזר.
3.התשלום יבוצע בעת ההרשמה בכרטיס אשראי או המחאות דחויות עבור כל השנה. במקרה של המחאה
חוזרת או ביטולה, יגבה המתנ"ס עמלה + ריבית פיגורים כפי שנהוג בבנק.
4 .ניכוי תשלום עבור הצהרון , יעשה בתנאים קבועים ואחידים ע"י המתנ"ס ומידי חודש בחודשו. זמן
הפירעון לא יאוחר מ-10 לחודש בלבד.
5 .שכר הצהרון ישולם גם בגין ימים שבהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל סיבה
אחרת.
6 .מובהר, למען הסר ספק , כי אי עמידה בתשלום כלשהו,)שלא מסיבה עניינית ומספקת(, תגרור הפסקה
מידית של השתתפות הילד בצהרון.
איסוף:
1 .ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאחר מהשעה 17:00 ומתחייבים לדייק.
בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 25.₪
ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי
מדיניות הנהלת המתנ"ס.
2 .האיסוף יעשה על ידי ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את
ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב. וגיל האוסף לא יהיה פחות מגיל 13.
3 .מובהר כי בצהרון בו יש איסוף רב של ילדים מגני ילדים הסמוכים לצהרון, יהא המתנ"ס רשאי להוציא
את הילדים מהגן לפני השעה 13:20.
למען הסר ספק , ידוע להורים כי סירוב לאמור לעיל יגרום למתנ"ס קושי לתת את השירות ויתכן ולא
תהיה אפשרות לצרף את הילד לצהרון.
הצהרת בריאות
ההורים מצהירים בזה כי בריאות ילדם תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע
את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
1 .ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס, מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות,
בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי,
כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
2 .ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון )נספח נפרד(.
3 .ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד, אם הוא חש שלא בטוב או סובל מחום,
דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת.
4 .ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום
הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו למתנ"ס ולצוות הצהרון פרטים
מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את המתנ"ס על כל
שינוי בפרטים אלו.
5 .ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד
תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש המתנ"ס להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד, ישולמו במלואן על ידי
ההורים.
6 .הורים לילדים אלרגניים ידרשו למילוי טופס נפרד המפרט את אופי וחומרת האלרגיה.
ביטוח הילדים:
המתנ"ס אחראי לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.
הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תש"פ את כלל תלמידי מוסדות החינוך העירוניים
אשר בפיקוח משרד החינוך.
הפסקת השתתפות:
1 .על הורי המשתתף להודיע חודש ימים מראש ובכתב, למשרדי המתנ"ס או למנהלת המדור
לגיל הרך, על בקשתם להפסקת שהות הילד בצהרון.
בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס. לא יעשו ביטולים
בטלפון. ביטולים באמצע / בתחילת חודש יחויבו בתשלום כחודש מלא.
2 .החל מתאריך 31.03.2021 לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בצהרון, וההורים יחוייבו בתשלום
עד סוף השנה.
3 .ילד שנעדר מהצהרון מפאת מחלה או נעדר מכל סיבה אחרת שהיא, ישלם שכר לימוד מלא.
4 .המתנ"ס יהיה רשאי להחליט, על פי שיקול דעתה של גננת הצהרון, רכזת הגיל הרך ומנהל המתנ"ס, כי
הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל
סיבה אחרת, במידה וכך יוחלט תופסק השתתפות הילד בצהרון ויוחזרו להורים כל התשלומים ששולמו
מעבר למועד ההפסקה כאמור.
5 .במקרה הנ"ל המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה
להורים, שבוע ימים מראש. במקרים חריגים ניתן גם בהתראה של יומיים. גביית תשלומים מההורים
בגין השתתפות בצהרון תיפסק, החל ממועד הפסקת השתתפות ואילך.
בחודשים יולי אוגוסט יפעל הצהרון משעה 07:30-17:00 במתכונת קייטנות - התשלום בנפרד.
מובהר בזה, כי פעילות הצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה, מעת לעת, מהרשות המקומית ו/או
מהחברה למתנ"סים ו/או ממשרד התמ"ת ו/או מכל גורם מוסמך אחר.


מתנסנט חוגים הצהרת נגישות